Нашата консултация

Работодател с 50 и повече от 50 работници и служители е длъжен да определи квота за назначаване на хора с трайни увреждания, съгласно разпоредбите на Закон за хората с увреждания (ЗХУ) и Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ).

20.03.2024

Краен срок за изпълнение:  31.03.2024 г.   Процедура по изпълнение изискванията на Закона за хората с увреждания           1. Задължение за назначаване на хора с увреждания           Съгласно чл. 38. ал.1 от Закона за хората с увреждания с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания* в обичайна работна среда работодателите назначават работници и служители с трайни......още

Промени в Кодекса за социалното осигуряване

29.02.2024

От 1 януари 2024 г. е в сила изменение в чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно което работните дни от временната неработоспособност, за които осигурителят изплаща възнаграждение на осигуреното лице, се променят от първите три на първите два работни дни. Изменението се прилага за временна неработоспособност, настъпила след 31.12.2023 г. Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите два работни дни от временната......още

Промени в Правилника на Закона за насърчаване на заетостта улесняват процедурите за наемане на безработни

30.01.2024

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Основната цел на измененията е да се подобрят предоставяните от бюрата по труда услуги чрез повишаване на ефективността на процедурите за подбор и наемане на безработни и облекчаване на условията за повишаване на тяхната квалификация. С новите разпоредби се регламентират критериите за прилагане на новата насърчителна мярка за работодателите,......още

Социалните помощи ще бъдат обвързани с линията на бедност от 1 юни 2023 г.

06.02.2023

От 1 юни размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от стойността на линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това реши парламентът с приемането на промени в Закона за социално подпомагане. Законодателните промени бяха подготвени от Министерството на труда и социалната политика и бяха необходими във връзка с изпълнението на реформите и условие за активиране......още

Насърчителни мерки за работодатели, при наемане на хора с увреждания

21.10.2022

Общи изисквания: работодателят трябва да отговоря на  следните условия (чл. 50, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, ППЗНЗ): 1. да няма изискуеми публични задължения; 2. да е регистриран по действащото законодателство; 3. да няма задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; 4. към момента......още

Промени в Кодекса на труда в сила от 01.08.2022 г.

19.08.2022

Промени в Кодекса на труда  в сила от 01.08.2022 г.             Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г. въвежда промени в националното ни законодателство във връзка с имплементиране на две европейски директиви. Промените влизат в сила с обратно действие, считано от 01.08.2022 г.             Измененията, отнасящи се до транспонирането на Директива......още

Прилагане на Наредбата за трудоустрояване от специализираните предприятия и кооперации. Отстраняване на грешки и защита от санкции, които контролните органи на Главна инспекцията по труда могат да налагат.

05.07.2022

Съгласно чл. 13, ал.1 от  Наредбата за трудоустрояването: На трудоустроени работници или служители с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност освен изработеното по трудови норми и разценки за здрави работници или служители се заплаща допълнително месечно възнаграждение, чийто размер зависи от степента на намалената работоспособност, както следва:             1. с над 90 на сто трайно намалена работоспособност......още

Подкрепа за работодателите и заетостта чрез Агенцията по заетостта

30.10.2021

            Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), всички хора са равнопоставени при ползване на услугите, предоставяни от териториалните поделения на АЗ – дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ), след регистрирането им като търсещи работа лица. Безработните лица с увреждания, регистрирани като търсещите работа лица, могат да ползват услугите по заетостта, като не се допуска никаква форма на пряка......още

Здравословни и безопасни условия на труд в условията на Covid-19. Нормативни промени и законови изисквания.

05.05.2021

В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, обн. ДВ, бр.11 от 9 февруари 2021 г. в преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 8:             „§ 8. Разходите за медицински изследвания на командированите лица по метода на полимеразната верижна реакция за доказване на COVID-19, които се изискват за влизане на територията на държавата, в която е командировано лицето, са за сметка на......още

Регистър на социалните предприятия към Министерството на труда и социалната политика

05.05.2021

Вписването на социални предприятия в Регистъра на социалните предприятия към МТСП става чрез:   Регистрация на социално предприятие клас А - https://www.youtube.com/watch?v=b8W4x5DY2GI Регистрация на социално предприятие клас А + -https://www.youtube.com/watch?v=oo7i_c_3VIE   Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика(ЗПССИ) (ДВ бр. 91 от 02.11.2018 г.)             Целта за вписване в регистъра е развитието на социалната......още

Търговците и юридическите лица с нестопанска цел не подават нулева декларация през 2021 г., ако такава е подадена през 2020 г.

14.01.2021

Съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет. По силата на приетите изменения, освободени от задължение да подават ежегодно декларация за липса на дейност по смисъла на т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството са предприятията, които не са осъществявали......още

До 28 февруари 2021 г. служебно се удължава срокът за получаване на помощи на хора с увреждания и инвалидни пенсии

30.11.2020

Всички експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка ще продължат да действат до 28 февруари 2021 г. Служебното удължаване на техния срок произтича от промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В неговите разпоредби е регламентирано, че валидността на решенията на ТЕЛК и НЕЛК се......още

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДИП)

30.04.2020

            Обнародваният на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДИП), въвежда важни промени в уредбата на трудовите отношения. Две са основните цели, които се преследват. На първо място – работодатели да разполагат с инструментариум за справяне с икономическите затруднения, които причиняват въведените противоепидемични......още

Информация за работещите в специализираните предприятия във връзка с пандемията Covid-19 и въведените противоепидемични мерки

30.03.2020

Срокът на рецептите се удължава с месец с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети. Утвърдените протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, се удължават служебно за срок от един месец, считано от датата, до която са валидни. Хартиените протоколи не се презаверяват. Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти по удължените протоколи, както и лекарствените......още

Последиците за служителите от Закона за извънредното положение

30.03.2020

            Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, регламентира нови положения, касаещи служителите, като едностранна възможност за работодателите да ги изпратят в платен годишен отпуск, да въведат работа от разстояние, да наложат непълно работно време и да спрат дейността на предприятието, на част от него или дори на отделни служители. Новите разпоредби безспорно адресираха успешно......още

Вписване на промени в обстоятелствата в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации

31.01.2020

Във връзка с регистрацията в Регистъра на специализираните предприятия в АХУ, Агенцията за хората с увреждания следва да бъде уведомявана писмено или по електронен път за всички промени в обстоятелствата, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания  в 14-дневен срок от настъпването им.   За целта се прилагат и съответните документи които ги доказват,  на основание чл.85, ал.2......още

Предоставяне на целеви средства за изплащане на целеви помощи за придружител или за ползване на жестомимични услуги

26.02.2018

Агенция за хората с увреждания уведомява всички заинтересовани лица, че са сключени Договори за 2018 г. за предоставяне на целеви средства за изплащане на  целеви помощи за придружител или за ползване на жестомимични услуги със  Съюз на инвалидите в България, Съюз на слепите в България, Съюз на глухите в България, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения и Център за психологически изследвания. Съгласно чл. 51, чл. 52,......още

Промени по отношение на здравното осигуряване от 01.01.2018 г.

31.01.2018

Съгласно чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. (ЗБНЗОК) задължителната здравноосигурителна вноска е в размер на 8 на сто, като размерът на вноската се запазва спрямо предходната година. Необходимо е да се отбележи, че на основание чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) от 1 януари 2018 г. здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 40, ал. 3 от същия закон се внася върху 65 на сто......още

Определяне на минималния осигурителен доход за служителите в специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания по Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (ЗБДОО)

31.01.2018

1. С чл. 9 от ЗБДОО за 2018 г, са определени следните размери на месечния осигурителен доход: Ø  минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2018 г. Както за 2017 г. така и за 2018 г. минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните......още

Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) в сила от 01.01.2018 г.

31.01.2018

1. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО) (ДВ, бр. 92 от 2017 г.): 1.1. Променена е разпоредбата на чл. 4б от КСО, като осигуреното в универсален пенсионен фонд лице може да промени осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, не по-късно от 5 години преди възрастта, на която то лично би придобило право на пенсия за осигурителен......още

Работодателят може да заплаща 60% от брутната заплата

31.01.2018

Спорната разпоредба от Кодекса на труда остава в сила. Конституционния съд (KС) отхвърли искането на Омбудсмана на Република България за отмяна на правото на работодателя при временни затруднения да заплаща 60% от брутното възнаграждение. След решението на КС остава в сила разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда. Тя дава право на работодателя при временни затруднения да забави плащането на 40% от трудовото възнаграждение. За работодателя......още

Какво ще се промени с влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни?

31.01.2018

Източник: Economy.bg От 25 май 2018 ще започне да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679. Той касае защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Какви са причините, които налагат приемането на този Регламент, и кои са основните нови моменти в правната уредба? С тези въпроси се обърнахме към професор д.т.н. Вeселин Целков, преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии и член на Комисията за защита......още

Изчисляване на годишната данъчна основа и определяне на годишния размер на данъка от работодател по основно трудово правоотношение на работник или служител лице с трайно намалена работоспособност

30.10.2017

Съгласно чл.49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата  данъчна година изчислява годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя. Сумата от годишните данъчни основи за 2017 г. за лица с 50 и с над 50 на сто с намалена работоспособност се намалява със 7920 лв., съгласно данъчното облечение по ЗДДФЛ. В тази връзка......още

Облекчения на хората с увреждания при движението им с пътни превозни средства

30.09.2017

Карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване улеснения при паркиране се издава от кмета на съответната община, съгласно утвърден образец и изискванията на Съвета на Европа от 04.06.1998 г. – Препоръка 98/ 376/ ЕО. Картата важи за територията на цялата страна и може да се използва в друга страна-членка на ЕС, ако отговаря на изискванията. (виж чл.99а от Закона за движението по пътищата,......още

Аспекти по прилагане на разходи за дарения

30.09.2017

За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в размер до 10 на сто от положителния финансов резултат, когато разходите за дарения са направени в полза на специализирани предприятия и кооперации, вписани в регистъра по чл. 29 на ЗИХУ, както и в полза на Агенцията за хора с увреждания (АХУ), юридически лица с нестопанска цел, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел и общественополезна дейност, с изключение......още

Определяне на датата на инвалидизация

30.09.2017

Датата на инвалидизация се определя едновременно с установяването на процента загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) въз основа на наличната медицинска документация, трудовия маршрут и здравословното състояние на лицето (чл. 65, ал.1 и 2 от Наредба за медицинската експертиза на работоспособността – ДВ бр.47/2005 г.). От посоченото правило изключения се допускат, когато лицето е било във временна нетрудоспособност и тя е преминала......още

От 01.01.2017 г. хората, които ще останат без работа, ще получават обезщетение за максимален срок от 12 месеца, ако имат стаж от 12 и повече години.

29.03.2017

До сега НОИ изискваше минимум 25 г. осигурителен стаж. Намалението на годините е следствие от промяната в КСО, според която при отпускане на обезщетението се зачита само стажът, натрупан от 01. 01. 2002г., т. е. датата от която фонд “Безработица” е преминал към НОИ. Условията за достъп до обезщетението се запазват в същите размери на минималното и максималното обезщетение.     За да получава обезщетение след оставане без работа,......още

От 01. 01. 2017 г. минималната месечна вноска за трайно безработните и лицата, които внасят за своя сметка здравните си осигуровки, е 18.40 лв.

29.03.2017

Срокът за внасяне на дължимата осигуровка за м. януари т.г. е 25 февруари 2017 г. Размерът на здравноосигурителната вноска през тази година се запазва на 8 % от получавания осигурителен доход, но сумата за възстановяване на здравноосигурителните права се изчислява върху 460 лв. Преди да платят дължимите си здравни вноски, трайно безработните или с прекъснат осигурителен стаж лица трябва да подадат Декларация  обр. 7. В случай че имат по-стари......още

Осигурителни финансови рамки определени със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване

28.02.2017

• Размери на месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица: до 5400 лв. - 460 лв; до 6500 лв. – 500 лв; до 7500 лв. – 550 лв; след 7500 лв – 600 лв.   •  Осигурителен доход за регистрирани земеделските стопани и тютюнопроизводители - минимален – 300 лв; - максимален – 2600 лв.   •  Минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст: от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. – 161,38 лв; от 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. – 165,25 лв;   • ......още

Социални параметри през 2017 г.

28.02.2017

Социалните параметри през 2017 г.: o   социална пенсия за старост – 118,14 лв; o   максимална пенсия – 910 лв; o   линия за бедност - 314 лв; o   увеличение на пенсиите от 01.07.2017 г. е 2,4 %; o   парично обезщетение за отглеждане на малко дете – 340 лв; o   месечна добавка за деца при доход на член от семейството до 400 лв; -  за 1 дете – 37 лв. -  за 2 деца – 85 лв. -  за 3 деца – 130 лв -  за четири деца......още

Обезщетение за неползван годишен домашен отпуск

30.01.2017

При прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от правното основание, посочено в заповедта за освобождаване, работникът (служителят) имат право на обезщетение за неползван годишен домашен отпуск (чл.155, ал. 3 и чл. 224 от КТ). Размерът на обезщетението се изчислява по реда на чл. 177 от КТ: за времето на платения годишен домашен отпуск работодателят заплаща възнаграждение на работника (служителя), което се изчислява от начисленото......още

Правна помощ за хора с увреждания с доход под 300 лв. месечно

30.01.2017

В Закона за правната помощ се предвиждат промени, с които регионалните центрове за консултации към Националното бюро за правна помощ ще предоставят безплатно услуга на хора, получаващи доходи по-малко от 300 лв. месечно. Ще се отчита също имотното, здравното, семейното и др. състояния, доказани с документ. Целта е да се облекчи достъпът до правосъдие за хора в отдалечени населени места, в социална изолация, пенсионери, хора с увреждания,......още

Стъпки за отпускане на целева помощ от Дирекция "Социално подпомагане" за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления

17.01.2017

Стъпки за отпускане на целева помощ от Дирекция "Социално подпомагане" за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления чрез "Медицински Център Ескулап – В". Тази помощ се предоставя съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания Стъпка 1. НАПРАВЛЕНИЕ от личния лекар до оторизирана лекарска комисия /ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ......още

Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване

17.01.2017

Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване имат лицата със загубена работоспособност (вид и степен на увреждане 50 % и над 50 %), които към датата на инвалидизация имат осигурителен стаж, както следва: - до 20 годишна възраст – независимо от продължителността на осигурителния стаж; - до 25 годишна възраст – 1 година осигурителен стаж, от които не по- малко от 4 м. действителен осигурителен стаж; - до 30 годишна възраст – 3......още

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

17.01.2017

Промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които МС утвърди с Постановление № 288/ 04. 11. 2016 г., предвиждат социалните помощи да се отпускат по настоящ адрес от 2017 г. Тази промяна ще гарантира достъпът до социални помощи на възрастни граждани и хора с увреждания, които през зимните месеци отиват да живеят при роднини и сменят местожителството си. Промяната е съобразена с препоръките на Европейската комисия за прецизиране......още

Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г. /обн.ДВ, бр.86 от 1.XI.2016 г./

15.12.2016

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗАПОВЕД № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г.             На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп.,......още

Допълнителен платен годишен отпуск за работниците и служителите

25.11.2016

Съгласно чл. 156 от Кодекса на труда  работникът или служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск: 1. за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки – не по-малко от 5 работни дни; 2. за работа при ненормиран работен ден – не по-малко от 5 работни дни. Видовете работи, за които се установява допълнителен......още

Намалено работно време за работниците и служителите

25.11.2016

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) за работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тяхното здраве, се установява намалено работно време. Право на намалено работно време имат работниците и служителите,......още

Месечна добавка за социална интеграция

25.11.2016

Право на месечна добавка за социална интеграция имат хората с трайни увреждания. "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и......още

Освобождаване от заплащане на винатна такса за лек автомобил на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане

25.11.2016

Съгласно чл. 10 в от Закона за пътищата, лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил - негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.) по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика.......още

Целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения

25.11.2016

Целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на молба-декларация, подадена до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния му адрес от лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице. Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на молба-декларацията......още

Еднократна целева помощ за преустройство на жилище

25.11.2016

Хората с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и децата с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ в размер до 600 лв. за преустройство на жилище, ако средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от двукратния размер на гарантирания минимален доход т.е. 130 лв.. За получаване......още

Въпроси и отговори в област „Условия на труд”

18.10.2016

Какви инструктажи по безопасност и здраве при работа трябва да се провеждат на работниците и служителите? С Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.) се установяват следните видове инструктажи по безопасност и здраве при работа (БЗР): -   начален; -   на......още

Национални и регионални програми и мерки за субсидирана заетост, насочени към хората с увреждания през 2016 г.

30.09.2016

Програмите и мерките за субсидирана заетост на лица с увреждания са включени в Националния план за действие по заетостта през 2016 г. и за тяхното финансиране са предвидени средства от държавния бюджет за активна политика. Възможност за повишаване пригодността за заетост и започване на работа на субсидирани работни места на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ хора с трайни увреждания предлага Национална програма за заетост......още

Срокове за изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност

30.09.2016

Паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. Изключенията от това правило са две: -   когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни след прекратяването......още

Митове и факти

25.08.2016

Област „Трудово законодателство”   Работниците/служителите, които ползват отпуск по чл. 319 от КТ мислят, че допълнителните 6 дни отпуск /като смятат 20 плюс 6/ не се погасяват по давност. Това не е така, тъй като съгласно чл. 319 от Кодекса на труда, работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. Това означава, че правната......още

Защита при уволнение на хора с увреждане 50 и над 50 %

15.07.2016

Предварителната защита при уволнение на хора с увреждане 50 и над 50 % в обхвата на чл.333, ал.2 от Кодекса на труда се отнася само за работници и служители, работещи по трудово правоотношение при спазване трудовата препоръка, записана в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК с актуален срок на действие....още

Стартира схема „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.

29.06.2016

Краен срок: 10.08.2016 г.  за подаване към АУЕР на енергийните доклади  12.10.2016 г. за подаване на проектното предложение   Цел на процедурата   Целта на настоящата процедура е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.   Кой може да кандидатства?   По......още

От 31 март започва изпълнението на програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2016 г.

27.05.2016

От 31 март започва изпълнението на програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2016 г. Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2016 г., са в размер на 17 902 942 лв. Предвижда се през тази година около 44 700 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация.             Програмата е с продължителност 10 дни, като НОИ поема цената на но- щувките и частична помощ......още

Подаване на годишна декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2015 г.

19.04.2016

До 30 април 2016 г. е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2015 година за състоянието на условията на труд във фирмите. Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място  /на хартиен и електронен носител/ в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието. На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg в......още

Агенция за хората с увреждания напомня на всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, вписани в Регистъра по чл.29 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) следното

20.02.2016

1. Съгласно чл.29б, ал.2 от ЗИХУ регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания са длъжни да уведомяват писмено Агенцията за хората с увреждания за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 14-дневен срок от настъпването им, като прилагат и съответните документи, които ги доказват. Обстоятелствата са нормативно регламентирани в чл.29б, ал.1 от ЗИХУ  -              1.......още

Еднодневните трудови договори – как се случват нещата

20.01.2016

Като всяка нова практика и еднодневните трудови договори се нуждаят от практическо разучаване от страна на тези, които ще работят по тях – и работодатели, и наемни трудещи се. В тяхна помощ „Земя” публикува с любезното съдействие на Главна инспекция по труда издадените от институцията указания за прилагане, които са представени и на сайта на Инспекцията: http://www.gli.government.bg.   УКАЗАНИЯ  ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ - РЕГИСТРИРАНИ......още

Заплащане на винетна такса от хора с увреждания

29.12.2015

Лицата с 50 и над 50% загубена работоспособност се освобождават от заплащане на винетна такса за 1 (един) бр. Лек автомобил, собственост на увреденото лице или съпружеска имуществена общност,с обем на двигателя до 2000 куб.см.  и мощност до 117.64 киловата (160 конски сили). Документите за получаване на безплатна винетка се подават в Дирекция ‘’Социално подпомагане’’ по постоянен адрес на правоимащия гражданин. – Виж чл. 10в на Закона......още

Минималната работна заплата става 420 лв. oт 1 януари 2016 гoдина

29.12.2015

От 1 януари 2016 г. размерът на минималната работна заплата ще бъде 420 лв. Минималната часова работна заплата става 2,50 лв. при продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица....още

Лицата с 50 и над 50 % загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) се освобождават от заплащане на винетна такса

29.10.2015

Лицата с 50 и над 50 % загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) се освобождават от заплащане на винетна такса за 1 (един) бр. лек автомобил, собственост на увреденото лице или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117.64 киловата (160 конски сили). Документите за получаване на безплатна винетка се подават в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на правоимащия гражданин. –......още

Нови моменти в пенсионната реформа

15.09.2015

В ДВ. бр. 61/ 11.08. 2015 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, приет от НС на 28.07.2015 г., с което се въвеждат някои основни елементи от пенсионната реформа, за което беше постигнато предварително съгласие в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за 2016 г. се придобива при навършване на 60 г. и 10 м. от жените и 63 г. и 10 м. от мъжете при осигурителен стаж......още

Преустройство на лек автомобил

29.08.2015

"ВИП Плюс Медикотехническа лаборатория" е лицензираната от Агенцията за хората с увреждания фирма да извършва преустройства на автомобили. Цената е между 600 и 1200 лв., като да този праг разходите могат да се финансират от Агенция за социално подпомагане (АСП). Условията, на които трябва да отговарят за получаване на целевата помощ за покупка и/или приспособяване на лично МПС от АСП - средномесечния доход на член от семейството за последните......още

Въвеждането на еднодневни трудови договори

29.08.2015

На 17-ти юли 2015 в „Държавен вестник“ бяха обнародвани промени в Кодекса на труда, сред които е и въвеждането на еднодневни трудови договори.   Какво представлява еднодневният трудов договор? Еднодневните трудови договори са стандартни трудови договори, към които се прилагат почти всички разпоредби от КТ, с малки изключения. Специфичното при тях е, че те се сключват в конкретно зададена форма. Министерски съвет прие наредба с образец......още

Започване на работа на трудов договор от хора с увреждания

29.08.2015

При започване на работа по трудово правоотношение на лица с увреждания,  работодателите трябва да обърнат специално внимание на съответствието (несъответствието) между неподходящите условия на труд за работника (служителя) с увреждания, записани в експертното решение на медицинската експертиза и длъжностната характеристика за работата. Обикновено в експертните решения вместо конкретно вписване на неподходящите условия за труд......още

Кампанията „eSkills for Jobs” на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), под егидата на Grand Coalition for Digital Jobs на Европейската комисия 2015-2016 Безплатни и платени IT обучения и курсове

29.08.2015

Целта на кампанията eSkills for Jobs е да покаже многобройните възможности за обучение в ИКТ сферата, които са налични в България в момента. Списъкът на компаниите, който може да разгледате от тук: http://idg.bg/eskills2015-2016/itcourses предоставя информация за безплатни и платени обучителни инициативи, които са насочени към различни целеви групи. Всички обучения и курсове се предоставят от частни IT компании, като всяка от тях прилага различни процедури......още

Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.

29.08.2015

Считано от 03.07.2015г. влизат в сила изменени и допълнени разпоредби на ПМС №118/2014 г. Едно от измененията обхваща нови прагове при провеждането на избор с публична покана, съответно за строителство - предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 50 000 лв. и доставки или услуги - предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането......още

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване и за временна неработоспособност поради трудова злополука

15.06.2015

Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се начислява в размер на 80 %, а за временна неработоспособност поради трудова злополука в размер 90 % от средното брутно възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внасяни осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното......още

Стъпки за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на медицински изделия, помощни технически средства и приспособления, съгласно чл. 40 ал. 1 на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания:

15.06.2015

Стъпка 1. НАПРАВЛЕНИЕ от личния лекар до оторизирана лекарска комисия /ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ - ортопедична, неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от вида на заболяването. Стъпка 2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на МЕДИЦИНСКИ ПРОКОЛ. - за инвалидни колички и тоалетни столове: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,......още

Стъпки за ползване правото за парична помощ за профилактика и рехабилитация по Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ

15.06.2015

Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва: -       средствата за нощувки, които се поемат изцяло от НОИ; -       частична помощ за хранене. Доплащането за един храноден, което е за сметка на лицето се определя от заведението-изпълнител на дейността по профилактика и рихебалитация и е в размер до 20 лв. (точния размер на доплащането виж тук: Начало  Обезщетения  Профилактика и рехабилитация  Информация......още

Еднодневните трудови договори се регламентират законово

15.06.2015

С промени в Кодекса на труда се уточнява и работното време с променливи граници, както и платеното майчинство. Първата промяна в КТ регламентира еднодневните трудови договори. Такива могат да сключват регистрираните земеделски производители в основна икономическа дейност „Растениевъдство“, за прибиране на реколта от плодове, зеленчуци и розов цвят, за професии, които не изискват квалификация. Работник може да работи с такъв......още

При обявяване на работните места в бюрата по труда работодателите нямат право да определят условия по признак на пол, възраст, народност, етническа принадлежност и здравословно състояние.

30.04.2015

Изключения се допускат само когато вследствие естеството на работата полът, възрастта или здравословното състояние, преставляват съществен елемент от нея (виж чл. 23 от Закона за насърчаване на заетостта). В случаите, когато лицето е с трайно намалена работоспособност или с предписание за трудоустрояване, следва да се спазва изискването за противопоказни условия на труд, като предпоставка за влошаване на здравословното състояние на......още

Изплатени пенсии за инвалидност за 2014 г.

09.04.2015

По данни на НОИ само 7,8 % от населението получава инвалидни пенсии, а за цялата 2014 г. изплатената сума за инвалидни пенсии е била 1.3 млд. лв., при общ разход за пенсии от 8.1 млд. лв. или само 16 %. Цифрите опровергават ширещото се спекулативно мнение, че “инвалидите източват пенсионните фондове”. Най-голямата група хора с увреждания, които получават инвалидни пенсии са с процент загубена работоспособност между 50 % и 70.99 % - 155 000 души, а със загубена......още

Регистри на минималните и държавните помощи към МФ и АХУ

20.02.2015

При попълването на декларацията за минималните помощи към Агенцията за хора с увреждания, може да ползвате справочната информация в Регистъра на минималните и държавните помощи на сайта на Министерство на финансите http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx или може да ползвате справочната информация в Регистъра на минималните и държавните помощи на сайта на Агенцията за хората с увреждания, към МТСП http://ahu.mlsp.government.bg/portal/rma/list/ И в двата регистъра......още

Промени в ЗКПО през 2015 г.

30.01.2015

Промените в ЗКПО през 2015 г. са свързани с освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения; реотстъпване на корпоративен данък и други промени.   Лихви, авторски и лицензионни възнаграждения ü  Въвеждане на Директива 2003/49/ЕО; ü  Освобождават се от облагане с данък при източника следните доходи: §  лихви §  авторски и лицензионни възнаграждения ü ......още

Годишна данъчна декларация за 2014 г.

30.01.2015

Годишната данъчна декларация за 2014 г. е по-кратка, с по-малко приложения  и помощни справки за подпомагане на предприятията. Основните промени в ГДД за 2014 г. спрямо ГДД за 2013 г. са, че отпадат някои справки и приложения от декларацията; публикуване на помощни справки за улеснение на предприятията; промяна в декларирането на сделките със свързани лица; промяна в декларирането на направени дарения; техническа промяна в декларирането......още

Отчитане на разходите от възстановени осигуровки на работодателите по чл. 26, ал.2 и чл. 40, ал.3 от ЗИХУ

30.01.2015

Напомняме на членовете на НФРИ, че във връзка с получено писмо 0023-0127/20.01.2015 г. от Агенцията за хората с увреждания, ползващите от вас преференциите на основание чл.26, ал.2 и чл. 40, ал. З от Закона за интеграция на хората с увреждания, трябва да представят в Агенция за хората с увреждания исканата информация, отнасяща се до целесъобразното и ефективно разходване на възстановените през 2014 средства за осигуровки на персонала, в срок до 20.02.2015......още

Указания по изготвянето на социални и инвестиционни проекти към Агенцията за хората с увреждания по чл. 28 от Закона за интеграция на хората с увреждания за интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

30.01.2015

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.28,  ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ. Методиката е утвърдена от министъра на труда и социалната политика на 18.02.2013 г. Същата може да изтеглите от тук: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/9   Специфични изисквания: 1.    кандидатите да са с установени пазарни позиции и да извършват производствена дейност или да предоставят услуги; 2.   ......още

Официално стартира Данъчна кампания 2015 г.

15.01.2015

От 5 януари официално стартира данъчна кампания 2015 г. Декларации за обявяване на доходите, получени през миналата година, вече могат да се изтеглят, става ясно от проверка на сайта на НАП. Промени тази кампания има в правилата за ползване на 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Тя вече се полага само на тези, които подадат декларацията си и платят целия размер на дължимия данък до 31 март само по електронен......още

Административни и нормативни промени от 1 януари 2015 г.

15.01.2015

От 1 януари 2015 г. или по-късно през 2015 г. влизат в сила поредица от административни решения, които засягат личните доходи и задълженията на гражданите. Минималната работна заплата от 1 януари става 360 лв., или с 20 лв. повече от тази през 2014 г. От 1 юли ще има още едно увеличение с 20 лв. и така през втората половина на годината ще достигне 380 лв.  По швейцарското правило, което беше въведено миналата година, от 1 юли ще има увеличение и......още

Какъв е редът за командироване в чужбина?

17.12.2014

Какви документи са необходими и как се облагат разходите за командировка извън България, коментира Лиляна Деспотова, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор в UHY Brain Storm Consult Редът и условията за командироване на физически лица в чужбина е регламентиран в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). Командироването не може да се съчетава с лични пътувания (чл.10 от НСКСЧ) и се извършва въз основа......още

Какви възможности има управителят на дружество за получаване на доходи?

15.11.2014

Често дискутирана тема е какви възможности съществуват пред управителите на дружества за получаване на парични средства под различна форма и дали тези възнаграждения са признати разходи за дружествата. Какво означава Управител на дружество? По смисъла на Търговския закон управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, като представлява дружеството заедно или поотделно.......още

Трудов договор с условия за стажуване

15.11.2014

Съгласно Кодекса на труда, трудовият договор с условие за обучение по време на работа е типичен трудов договор  с малко по-широко регламентирани задължения  работодателите и задължително определен наставник. Какво законодателят счита за „стажуване“? Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя  или на определен от него наставник с цел усвояване на практически умения по придобита професия......още

Нов Информационен център в Столичната библиотека

15.11.2014

На 9.09.2014 г. от 11 ч. г-жа Фандъкова – кмет на Столична община – откри новия Информационен център на Столична библиотека, който предлага следните услуги за граждани: Достъп до: безплатен Интернет; електронните ресурси на библиотеката: електронни книги, каталози и дигитални колекции; мобилна версия на електронния-каталог (ilib.libsofia.bg); бази данни с правна информация; пълнотекстови бази данни eLibraryUSA и EBSCO E-BOOKS; копиране, сканиране, дигитализация......още

Влизат в сила нови образци на формуляри по Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

15.10.2014

С Постановление на Министерския съвет № 169 от 26.06.2014 г. беше изменен и допълнен Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ). От 1 октомври 2014 г. със Заповед на министъра на труда и социалната политика влизат в сила утвърдени нови формуляри, които са публикувани и на официалната интернет-страница на Агенцията за социално подпомагане (www.asp.government.bg). Актуалните образци на заявления-декларации по ППЗИХУ са......още

Осигуряване на лицата, които работят без трудово правоотношение

25.09.2014

Редът за осигуряване на лицата, които работят без трудово правоотношение, е регламентиран съответно в чл.4, ал.3, т.5 и т.6 от Кодекса за социално осигуряване; чл.5 и чл.6 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Съгласно горните разпоредби, лицата , които през съответния месец не са осигурени на друго основание по КСО, се дължат вноски върху полученото възнаграждение,......още

Специализираните ТЕЛК решения са валидни

14.08.2014

Във връзка с влизането в сила от 8 юли т.г. на Постановление № 179, с което се премахва разпределението на ТЕЛК на общи и специализирани, и продължаващото постъпване в НОИ на експертни решения от специализирани ТЕЛК и след 7 юли 2014 г. , Министерство на здравеопазването информира, че е установен контакт с НОИ с оглед решаване на въпроса за законосъобразността на издадените от ТЕЛК след 7 юли решения. В отговор управителят на НОИ е отговорил,......още

Болничните листове отиват в НОИ по електронен път

14.08.2014

От началото на 2015 г. данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им, ще се извършва по електронен път чрез уеб услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт. Това предвижда приета от правителството наредба, която определя реда за представяне на болничните листове в НОИ. Данните, с изключение на съдържащите се в експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, ще се подават от лекуващите лекари лично или......още

Отговор на поставен въпрос към ръководителя на редакция „Труд и осигуряване” от специализирано предприятие във връзка с минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи за 2014 г.

14.08.2014

Въпрос:   Ръководената от мен фирма е регистрирана като инвалидно предприятие за хора с увреждания пред Агенцията за хора с увреждания. Тази регистрация ми позволява при определяне минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи за 2014 г. (приложение 1 към чл.8 ЗБДОО) да прилагам т.2 от забележките към указанията за МОД и минималния осигурителен доход се определя в размер на 50 на 100 от минималния......още

„Зеленият телефон” на НЗОК е достъпен от всички оператори

14.08.2014

Гражданите, които търсят информация на „зеления телефон” на НЗОК – 0800 14 800 за правата си като здравноосигурени при ползване на медицински услуги, ще могат да се свързват с експертите на институцията от стационарни телефони, телефонни номера към всички мобилни оператори, както и от чужбина. Разговорите са безплатни за потребителите и те ще могат да задават въпросите си на телефона от 9.00 до 17.30 часа във всеки работен ден от седмицата.......още

При недостиг на осигурителен стаж за пенсия за осигурителен стаж и възраст до 5 години, заинтересованите лица, навършили пенсионна възраст по чл. 68, ал.1 (за 2014 г. възрастта за пенсиониране на жените е 60 г. и 8 м., а за мъжете 63 г. и 8 месеца) могат

15.07.2014

на основание чл. 9а, ал.2, като заплатят осигурителните вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Ал. 1 на чл. 9а от КСО дава основание за попълване на недостигащия осигурителен стаж при същите условия от лицата с висше и полувисше образование за времето на редовното следване, след внасяне на осигурителните вноски по условията на самоосигуряващите се лица. Минималният осигурителен доход за 2014 г.......още

Национален телефон 070 018 250 за първична правна помощ разкри Националното бюро по проект “Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез пилотен проект за първична правна помощ”.

15.07.2014

На горещата телефонна линия всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет на цената на един селищен разговор. Услугата се извършва от квалифицирани адвокати в рамките на работното време от 9.00 ч. до 17.00 ч....още

Със Закона за културното наследство (ДВ. бр.19 от 13.03.2009 г. ....посл. изм. ДВ. бр.66 от 2013 г.) се предоставят облекчени условия за ползване на културните ценности от хората с увреждания

15.07.2014

“... Чл.186 ал.3 Музеите осигуряват подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания... Чл.187 ал.5 Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет.” Съгласно разпоредбата на чл.185 условията и редът за предоставяне на културните ценности се определят с наредба на министъра на културата, която предстои да бъде публикувана....още

Промени в ТЕЛК

15.07.2014

Изменен е Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Промените предвиждат премахване на разделението на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) на общи и специализирани (за очни заболявания, за психични заболявания и за специфични и неспецифични белодробни заболявания). Има предложение и експертизата на вида и степента......още

Индикативна програма на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

15.07.2014

за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2014 г. – 22 април 2015 г.: http://www.sme.government.bg/uploads/2013/09/Indikativna-prog-2014-2015.pdf...още

Информационен портал с обяви за обществени поръчки от цяла Европа вече и на български език

20.06.2014

Освен в процедурите за въллагане на обществени поръчки в собствената си държава, предприятията има възможност за участие и в конкурси в останалите държави-членки на Европейския съюз, както и в страните с официален статут на потенциални кандидати за възлагане на средства от бюджета на една държава. Всяка една българска фирма може да участва в обществени поръчки и с европейско финансиране от страни от целия свят (вкл. предприсъединителните......още

ПРАВО НА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО ПРОГРАМА НА „НОИ” ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

04.06.2014

Съгласно Наредба № 1 от 2007 г. на НОИ за ползване и изплащане на финансови помощи за профилактика и рехабилитация имат лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест.             Тези лица придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни......още

ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

04.06.2014

Ø  Лица, чието физическо състояние не позволява употребата на колан, могат да не го ползват при превоз в МПС. (Виж чл.188 ал. 2., т. 2. от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, изм.ДВ. бр. 60 от 2012 г.).   Ø  Карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване улеснения при паркиране се издава от кмета на съответната община, съгласно утвърден образец и изискванията......още

Във връзка с участието на председателя на НФРИ в работната група към МТСП по изготвяне на Плана за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост за хората с увреждания за периода 2014-2015 г. НФРИ внесе своите предложения

26.04.2014

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2011-2020 г. ЗА ПЕРИОДА 2014-2015 ГОДИНА   Изтегли от тук...още

Работници и служители със загубена работоспособност 50 и над 50 процента имат право на платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 26 работни дни. (Виж чл. 319 от Кодекса на труда).

10.03.2014

Законодателят не определя този отпуск като удължен, а само като основен и към него се прибавят полагащите се допълнително дни за отпуск, предвидени по чл.156 т.1 и т. 2 от КТ., както и предвидените допълнително дни отпуск в колективния трудов договор по чл. 156А от КТ....още

ПРАВА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПРИ ТЯХНАТА ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ

10.03.2014

Предписанието за трудоустрояване се извършва от лекуващия лекар или стоматолог за срок до 1 месец; от лекарска консултативна комисия (ЛКК) за срок до 6 месеца; а след изтичане на този срок – от териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).   ТЕЛК и НЕЛК трудоустрояват лица със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто. В предписанието за трудоустрояване се вписва здравословното......още

Закрила при уволнение от работа по чл. 333 от Кодекса на труда

10.03.2014

Закрила при уволнение от работа по чл. 333 от Кодекса на труда ползват лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, както и лицата, страдащи от болестите, записани в Наредба № 5 на МЗ (Виж ДВ бр.33 от 1987 г.): исхемична болест на сърцето; активна форма на туберкулоза; онкологично заболяване; психично заболяване; захарна болест – диабет; професионално заболяване. Закрилата е предварителна и задължава работодателя преди подписване......още

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

10.03.2014

Социалното осигуряване на хората с трайни увреждания се регламентира с Кодекса за социално осигуряване (КСО и се извършва по предвидените задължителни норми за всички български граждани.             Правото на хората с трайни увреждания да получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука и професионално заболяване е уредено в Раздел ІІ, Глава VІ на КСО. Това право имат хората със......още

Изчисляване размера на инвалидната пенсия за трудов стаж

10.03.2014

               При изчисляване размера на инвалидната пенсия за трудов стаж се признава времето след датата на инвалидизация до навършване на пенсионната възраст за осигурителен стаж и възраст, когато лицето с трайно увреждане е получавало инвалидна пенсия и не е работило. В тези случаи признатият стаж се редуцира със следните коефициенти при съответната загубена работоспособност: от 50 до 70.99 на сто......още

Обезщетение за хората с увреждания при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест

10.03.2014

Обезщетение за хората с увреждания при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест се изплаща на работник или служител от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и не е получавал обезщетение на същото основание. Обезщетението се изплаща само ако трудовото правоотношение е прекратено на основание чл. 325, т.9 и чл. 327, т. 1 от КТ. (Виж чл. 222, ал. 2 от КТ –......още

Основни моменти в ПМС № 69/2013 г. и различия с ПМС № 55/2007 г. при изпълнение на обществени поръчки от малки и средни предприятия

25.02.2014

Специализираните предприятия са изпълнители на обществени поръчки, съгласно ПМС 69 от 11.03.2013 г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо......още

Извадка от Регистъра на Агенцията за обществени поръчки

25.02.2014

Публични покани   ID Стойност Възложител Описание Валидна до Код 9025990 20000 BGN Университет "Проф. д-р Асен Златаров", бул. "Проф. Якимов" № 1, За: Красимир Георгиев, РБ 8010, Бургас Доставка на канцеларски материали за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за срок 12 месеца.   http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025990   27/02/2014......още

Национална телефонна линия за правна помощ

10.02.2014

Националното бюро за правна помощ разкри Национална телефонна линия за правна помощ и 2 Центъра за правна помощ във Видин и Сливен.           Националната телефонна линия за правна помощ е телефонен номер, на който всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет от квалифициран юрист. Гражданите заплащат единствено цената на телефонния разговор. Национален телефон за правна помощ – 0700 18 250            ......още

Областни информационни центрове в подкрепа на малките и средни предприятия

10.02.2014

ОИЦ Адрес Тел./факс Електронна поща Благоевград Пл. „Георги Измирлиев – Македончето” № 5 Гр. Благоевград 2700 0893405768 oic.blagoevgrad@eufunds.bg Бургас Ул. „Трапезица” № 5 Гр. Бургас 8000 056826136 oic.burgas@eufunds.bg Варна Пл. „Св.Св. Кирил и Методий” № 2 (Козирката) Гр.......още

От 25 октомври т.г. пациентите могат свободно да се лекуват в държавите от ЕС

25.12.2013

Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване влезе в сила от 25 октомври 2013 г. Директивата предвижда въвеждането на обща рамка, за да: - изясни правата на пациентите по отношение на достъпа до трансгранично здравно обслужване; - гарантира безопасността, качеството и ефективността на здравното обслужване, което ще получат в друга държава-членка......още

Медицинската експертиза на трайно намалената работоспособност се извършва от ТЕЛК и НЕЛК.

10.12.2013

Подготовката на пациентите за освидетелстване и преосвидетелстване се осъществява от личния лекар, който определя необходимите медицински  документи, прегледи, консултации  и  изследвания,  дава  медицинско направление за ТЕЛК по местоживеене на лицето. Хората, които по медицински показания не са в състояние да се явят на ТЕЛК / НЕЛК, се освидетелстват на място в дома им или в болницата, където са настанени за лечение. За целта......още

МС определи нов, по-висок размер на месечната минимална работна заплата, считано от 01.01.2014 г.

10.12.2013

Размерът на минималната работна заплата става 340 лв. при досегашен размер от 310 лв. Минималната  часова ставка става 2.03 лв. вместо сегашната 1.85 лв. Новият размер на минималната работна заплата ще осигури по-висок социален статус на нископлатените работници, ще намали броя на т.н “работещи бедни” и ще се повиши вътрешното потребление. Ще се ускорят процесите на осветляване на доходите и ще намали обемът на сивата икономика. (Виж ДВ.......още

Спиране, прекратяване и възобновяване на прекратена пенсия

10.12.2013

Пенсията се спира, независимо от нейния вид: по искане на лицето; когато пенсионерът  не  се  яви  на  преосвидетелстване от органите  на  експертизата  на работоспособността, след като  служебно е бил  повикан;  когато  пенсионерът  не е получавал пенсията си повече от 6 месеца; когато не се следва изплащането й на основание чл. 101 от КСО ( случаите, когато не могат да се получават едновременно повече от една......още

С ПМС № 242 от 23.10. 2013 г. е определен нов размер на линията на бедност за страната за 2014 г. , равен на 251 лв.

10.12.2013

Той се изчислява по методика, приета с решение на МС. Линията на бедност е статистическа величина и няма пряко отношение към социалните плащания, които зависят от Гарантирания минимален доход (ГМД), равен на 65 лв. и остава засега непроменен. За определяне на някои социални  помощи  се прилага  Диференциран  минимален  доход (ДМД), който  е редуциран с коефициент ГМД. СИБ настоява социалните плащания и услуги да се обвържат,......още

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:

12.11.2013

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:   ·         Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 12 към НРД 2012 за медицинските дейности); ·         малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; ·         пострадали при или по повод отбраната на страната; ·        ......още

Добавки към пенсиите, които се отпускат по Кодекса за социално осигуряване

12.11.2013

 - Добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО) се отпуска на пенсионери независимо от вида и размера на получаваната пенсия, с трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане) 90 и над 90 процента, които се нуждаят постоянно от чужда помощ. Тази необходимост трябва изрично да е записана в експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК). Добавката за чужда помощ може да се отпусне за срок, който е различен от срока на валидност на експертното решение.......още

Определяне на датата на инвалидизиране

01.11.2013

Датата на инвалидизиране се определя от ТЕЛК (НЕЛК) едновременно с установяване на процента намалена работоспособност / вид и степен на увреждане, на основание чл. 70 ал. 1-7 и чл. 71 от Наредбата за медицинска експертиза (ДВ. бр. 36 от 14.05.2010 г.). Определянето й зависи от наличната медицинска документация, трудов маршрут и здравословно състояние на освидетелстваното и праосвидетелстваното лице. От датата на инвалидизиране зависи получаване на......още

Особености при изготвяне на Правилника за вътрешния трудов ред

01.11.2013

Правилникът за вътрешния трудов ред е вътрешен акт, чийто издател е работодателят. Той предоставя детайлна уредба на правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя, по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност. Длъжен ли е всеки работодател да издава Правилник за ВТР? С изменението на Кодекса на труда от Декември 2008 година, издаването на......още

Стартира Национален телефон за правна помощ

01.11.2013

40 юристи ще дават безплатни правни консултации на стартиралия от 28.10.2013 г. Национален телефон за правна помощ. Безплатните юридически съвети ще са достъпни на тел. 070018250 от 09 до 17.00 ч. в делничните дни. Консултациите ще са до 20 минути, като ще се таксува единствено цената на разговора, поясни министърът на правосъдието Зинаида Златанова, която обяви старта на новата линия. Целта на проекта е да бъде облекчен достъпът до правосъдие на гражданите......още

Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания на територията на Столична Об

01.11.2013

Хората с увреждания превозвани с ППС имат право на преференциално паркиране, съгласно Наредбата за организация на движението на територията на Столична община на СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ от 2005 г., последно изм. Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г. Наредбата е приета на основание чл. 22, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С последните изменения на Наредбата за организация на движението......още

ПРИЕМ във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД

09.08.2013

Прием по клинични пътеки във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД могат да постъпят на лечение по клинични пътеки всички пациенти с непрекъснати здравни осигуровки през последните 36 месеца.             За повече информация: http://www.rehabilitation.bg/bg-priem-pyteki.php   Прием на пациенти с временни и трайни увреждания във филиалите на „Специализирани болници за......още

Кой и как има право да участва в Националната програма „Помощ за пенсиониране”

09.08.2013

За да кандидатства по Националната програма  „Помощ за пенсиониране” безработното лице е необходимо да предприеме следните стъпки:  Първа стъпка: Безработното лице отива в  съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където се издава удостоверение за недостигащ осигурителен стаж до 16 месеца. Безработното лице трябва да бъде регистрирано в съответната дирекция „Бюро по труда” и да......още

Промяна в ЗДДФЛ, относно възнаграждения по граждански договори и други

18.07.2013

Лицата, които получават доходи от възнаграждения за авторски права, граждански договори и всички останали, получаващи доходи от “Друга стопанска дейност” ще са задължени сами да си внасят авансовия данък за последното тримесечие на 2013 година. Тази промяна се отнася за месеците: октомври, ноември и декември. Това става ясно с промяната в Закон за данъците върху доходите на физическите лица и по-точно, чл.65, ал.12 “Данъкът, който предприятията......още

Ползване на отложен платен годишен отпуск

28.06.2013

Начинът, редът, прекъсването и отлагането на ползването на платения годишен отпуск са регламентирани в чл.173  и сл. от Кодекса на труда (КТ).  Задължението на работника или служителя е да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага, а на работодателя – да разреши ползването на отпуска наведнъж или на части в съответствие с утвърдения график, освен ако ползването на отпуска е отложено по реда......още

Прекратяване на трудовия договор при невъзможност поради болест

09.05.2013

    Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания.   Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания......още

Право на работодателя е да прекрати трудовия договор при пенсиониране

02.04.2013

  Право на работодателя е да прекрати трудовия договор с работник или служител, придобил и упражнил правото си на пенсия да осигурителен стаж и възраст   Съгласно чл.328, ал.1, т.10а от кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл.326, ал.2, когато трудовото правоотношение е възникнало след като работникът или служителят е придобил......още

Дейности по здравословни и безопасни условия на труд

04.03.2013

м.януари Задължителни! Сформиране на комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека); Определяне на работни места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека); Подаване на информация за определените места за трудоустровяне в НОИ и АЗ; Изготвяне на годишен анализ за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за предходната година; Изготвяне на годишен план за работата......още

ЕТ плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност

04.03.2013

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци (ЕТ), получени през 2012 г., се облагат със ставка от 15%. В същото време за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10% данък. Така например ЕТ, чиято дейност е производство на керамични изделия, ще заплати 15% върху доходите си от реализацията на продукцията си. В същото време ако собственикът на ЕТ получи хонорар по граждански......още

КОИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ПОЛЗВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

12.02.2013

  ДЛЪЖЕН ЛИ Е РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА ЗНАЕ КОИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ПОЛЗВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ Предварителната закрила при уволнение традиционно поставя многобройни и сложни въпроси пред трудовоправната теория и съдебната практика. Съществува ли правно задължение за работодателя да събира информация за това кои работници и служители попадат в персоналния обхват на предварителната закрила по чб.333, съответно длъжни......още

Подаваме данъчна декларация до 30.04.2014 г.

12.02.2013

  Данъчните декларации трябва да подадат всички, които работят на граждански договор, хората със свободни професии, тези, които имат свой бизнес, или пък приходи от наеми. От подаването на данъчна декларация са освободени тези, които работят само на трудов договор и нямат други приходи. Новият образец на данъчната декларация за доходите на физическите лица от 2012 г. вече е достъпен на интернет страницата на Националната агенция за......още

Социално слабите граждани, които имат само аналогов тунер на телевизора си, ще получат ваучер на ст

12.02.2013

  Във връзка с преминаването на ефирните телевизии от аналогов към  цифров режим на работа след 01.09.2013 г., социално слабите граждани, които имат само аналогов тунер на телевизора си,  ще получат ваучер на стойност 60 лв.   С тази сума могат да си купят декодер, чиято стойност варира от 50 лв. до 150 лв. В момента социално слабите граждани, които получават енергийни помощи са около 280 000. За да получат помощта, телевизорът, с който......още

НОИ предлага на всички осигурени или самоосигуряващи се граждани нова електронна услуга

12.02.2013

    НОИ предлага на всички осигурени или самоосигуряващи се граждани нова електронна услуга “Изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията”  чрез интернет-сайта на института.  Услугата е достъпна за бъдещите пенсионери с персонален идентификационен номер (ПИК), който се издава от териториалното поделение на НОИ, след подаване на молба на място в рамките на 5-6 минути. Пенсията се......още

Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ДВ. бр.99 от 2012 г.)

12.02.2013

  Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по  основните икономически дейности и квалификационни групи професии е записан в приложение № 1 към Закона. Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващи се  лица съобразно облагаемия им доход за 2011 г., като самоосигуряващи се лица:            до 5400 лв. – 420 лв.;            от 5400.01......още