Нашата консултация

ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

04.06.2014

Ø  Лица, чието физическо състояние не позволява употребата на колан, могат да не го ползват при превоз в МПС. (Виж чл.188 ал. 2., т. 2. от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, изм.ДВ. бр. 60 от 2012 г.).

 

Ø  Карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване улеснения при паркиране се издава от кмета на съответната община, съгласно утвърден образец и изискванията на Съвета на Европа отн 04.06. 1998 г. – Препоръка 98/ 376/ ЕО. Картата важи за територията на цялата страна и може да се използва в друга страна-членка на ЕС, ако отговаря на изискванията. (Виж чл.99а от Закона за движението по пътищата, ДВ. бр.68 от 2012 г., изм. и доп. ДВ.бр.60 от 2012 г.).

 

Ø  Лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната.

            Правото ползват и придружителите на лицата с определена чужда помощ, когато пътуват с тях. За придружители се смятат и кучета, водачи на хора с увреждания, когато пътуват с тях.

            Правото на безплатен транспорт се ползва срещу представено удостоверение, издадено от дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата въз основа на молба, подадена от тях. В случай че удостоверението бъде изгубено или унищожено, дирекция "СП" издава дубликат, като правото за съответната година се анулира. (Виж чл. 19 и 20 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, в сила от 01.11.1998 г. Приет с ПМС № 243 от 05.11.1998 г., посл. изм. ДВ. бр.73 от 20.08.2013 г.)

 

Ø  Изграждането и поддържането на архитектурна среда, която затруднява достъпа на лица с трайни увреждания до публични места се считат за дискриминация. (Виж Закон за защита от дискриминация, чл. 5, ДВ.бр.68 от 2013 г.).

 

Ø  С Наредба № 4 на МРРБ от 1 юли 2009 г. обн. ДВ бр.54 от 2009 г се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържане на строежите (елементите на урбанизираната територия и на сградите и съоръженията) за осигуряване на достъпна среда за цялото население, като се отчитат специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т. ч. на хората с увреждания.

 

            Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, и инвестиционните проекти, правилата и нормативите за устройство на територията и техническите спецификации за проектиране и и изпълнение на строежите. Изискванията в наредбата се прилагат и при извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуващи елементи на урбанизираната територия и на сградите, и на съоръженията.

 

Ø  С решение на общинския съвет имоти и вещи – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление от други юридически лица на бюджетна издръжка или на техните териториални структури.

            Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и правомощията на кмета на общината, кметовете на райони, на кметовете на кметства и кметските наместници, се определят с наредба на общинския съвет. (Виж Закон за общинската собственост, изм. ДВ. бр. 66 от 2013 г.).

 

Хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като  на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането; на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов. (Виж чл. 23, ал. 2 от Закон за рибарството и аквакултурите, обн. ДВ. бр.41 от 24.04. 2001г, ..... посл. изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013г.)