Нашата консултация

ПРАВА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ПРИ ТЯХНАТА ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ

10.03.2014

Предписанието за трудоустрояване се извършва от лекуващия лекар или стоматолог за срок до 1 месец; от лекарска консултативна комисия (ЛКК) за срок до 6 месеца; а след изтичане на този срок – от териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

 

ТЕЛК и НЕЛК трудоустрояват лица със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто. В предписанието за трудоустрояване се вписва здравословното състояние на лицето, процента на загубена работоспособност; срок за трудоустрояване и препоръки за условията на работа.     
            След предписанието на здравните органи трудоустроеното лице e длъжно да не изпълнява работа, която е противопоказна за здравословното му състояние, а работодателят – да не го допуска до нея. При вписване на 100 % загубена работоспособност и противопоказания за всякакъв вид труд или за всякаква работа са налице предпоставки за прекратяване на трудовия договор по условията на чл. 325 т. 9 от Кодекса на труда. Допустимо е при 100 % неработоспособност ТЕЛК да се произнесе за трудоустрояване на друга работа без опасност за здравето или на същата работа при подходящи условия. При тежки дефинитивни състояния или при състояния, които не се влияят от условията на работа, в експертното решение се вписва “според квалификацията и възможностите”.
            Трудоустрояването може да бъде при обичайни и при специализирани условия на труд, каквито се създават в специализираните предприятия и звена за трудоустроени лица (СПТЛ) . В тях работната заплата се формира в процент изработена норма за здрави лица, плюс добавка от тази норма , според процента загубна работоспособност:
над 90 % - от 40 до 60 процента от заплащането по норматив; от 70 до 90 % загубена работоспособност – от 30 до 50 процента добавка и от 50 до 70.99 % загубена работоспособност добавката е до 30%. (Виж Кодекс на труда –чл. 314; Наредба за трудоустрояване ДВ. бр. 7/1987 г.; ........изм. и доп. ДВ. бр. 52/ 1988 г.;.... посл.изм. и доп. ДВ. бр.78/2005 г.)