Нашата консултация

Добавки към пенсиите, които се отпускат по Кодекса за социално осигуряване

12.11.2013

 - Добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО) се отпуска на пенсионери независимо от вида и размера на получаваната пенсия, с трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане) 90 и над 90 процента, които се нуждаят постоянно от чужда помощ. Тази необходимост трябва изрично да е записана в експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК). Добавката за чужда помощ може да се отпусне за срок, който е различен от срока на валидност на експертното решение. Нейният размер е равен на 75 % от социалната пенсия за старост т.е. 0.75 х 110 лв. = 82.50 лв.

 - Добавка от 26.50 % от пенсията или на сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга (т.н. вдовишка добавка по чл.84 от КСО, чл. 49 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж). Когато починалият съпруг/съпруга не е получавал пенсия, добавката се определя в процент от пенсията, която починалият е имал право да получава по реда на чл.83 от КСО. Тази добавка не може да се получава едновременно с наследствена пенсия от същия наследодател.
-  Добавка по Указ 1611 от 1985 г. се получава от лицата, пострадали в Отечествената война, с определена инвалидност от 50 до 71 процента, които имат отпусната пенсия за военна инвалидност или пенсия за трудова злополука. Право на добавката имат и получателите на наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война.

 - Добавка за ветераните от войните (чл. 5 от Закона за ветераните от войните) в размер на социалната пенсия за старост. Ветерани от войните са лица, които са били военнослужещи и са участвали в бойни действия по време на война в защита на българските национални интереси и българската държава. Качеството на “ветеран от войните” се удостоверява от Държавна агенция “Архиви” (чл. 3 от ЗВВ).

 - Добавка към пенсията на лица, пенсионирани по условията на ПМС № 40 от 1968 г. (чл.46 от отменения Закон за пенсиите). Тези добавки след 01.01.2000 г. не се отпускат, но отпуснатите до тази дата продължават да се изплащат на правоимащите.

 - Добавка на репресирани лица (чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица). Размерът на добавката е в различен процент от средния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, и се актуализира всяка година.