Нашата консултация

Промени в ТЕЛК

15.07.2014

Изменен е Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Промените предвиждат премахване на разделението на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) на общи и специализирани (за очни заболявания, за психични заболявания и за специфични и неспецифични белодробни заболявания). Има предложение и експертизата на вида и степента на увреждане/степента на трайно намалена работоспособност на лицата с очни, белодробни и психични болести да се извършва занапред от ТЕЛК с участието на лекар с призната специалност по съответните заболявания.

Премахването на разделението на ТЕЛК на общи и специализирани се очаква да доведе до съкращаване на сроковете, в които се освидетелстват лицата с очни, белодробни и психични болести, до оптимизиране на разходите за подготовката им за освидетелстване пред ТЕЛК и на разходите, свързани с финансирането на дейността на ТЕЛК.

В Проекта намират отражение и направените с Наредба № 40 от 2004 г. промени, свързани с възможността при извършването на медицинската експертиза да бъдат използвани резултати от изследвания и консултации, извършени през последните 12 месеца, които са налични в медицинската документация при личния (лекуващия) лекар на лицето.