Нашата консултация

Със Закона за културното наследство (ДВ. бр.19 от 13.03.2009 г. ....посл. изм. ДВ. бр.66 от 2013 г.) се предоставят облекчени условия за ползване на културните ценности от хората с увреждания

15.07.2014

“... Чл.186 ал.3 Музеите осигуряват подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания...

Чл.187 ал.5 Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет.”

Съгласно разпоредбата на чл.185 условията и редът за предоставяне на културните ценности се определят с наредба на министъра на културата, която предстои да бъде публикувана.