Нашата консултация

При обявяване на работните места в бюрата по труда работодателите нямат право да определят условия по признак на пол, възраст, народност, етническа принадлежност и здравословно състояние.

30.04.2015

Изключения се допускат само когато вследствие естеството на работата полът, възрастта или здравословното състояние, преставляват съществен елемент от нея (виж чл. 23 от Закона за насърчаване на заетостта). В случаите, когато лицето е с трайно намалена работоспособност или с предписание за трудоустрояване, следва да се спазва изискването за противопоказни условия на труд, като предпоставка за влошаване на здравословното състояние на работника или служителя. Това изискване се вписва от здравните органи при експертизата на трайно намалената работоспособност вида и степента на увреждане (виж Наредба за медицинската експертиза, чл. 61, ал. 1, т. 7). От тук следва, че предписанието за противопоказни условия на труд, записаи в експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) имат стойност на трудоустояване, което поражда съответните права и задължения за работодателя и работника (служителя).

 Трудоустрояването се извършва от работодателя, в съответсвие с предписанието на здравните органи (ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК) при обичайни и специални условия. Обичайните условия предполагат обезпечаване на достъпа до работното място и неговатаадаптация към физиологичния дефицит на трудоустоеното лице, без да се променя естеството и характерът на трудовата дейност. „Интегрираната работна среда” е работната среда, осигуряваща възможност да работят съвместно хора с увреждания и хора без увреждания. „Специализираната” работна среда е работната среда в специализираните предприятия приспособена за хора със съответните увреждания.