Нашата консултация

Социални параметри през 2017 г.

28.02.2017

Социалните параметри през 2017 г.:

o   социална пенсия за старост – 118,14 лв;

o   максимална пенсия – 910 лв;

o   линия за бедност - 314 лв;

o   увеличение на пенсиите от 01.07.2017 г. е 2,4 %;

o   парично обезщетение за отглеждане на малко дете – 340 лв;

o   месечна добавка за деца при доход на член от семейството до 400 лв;

-  за 1 дете – 37 лв.

-  за 2 деца – 85 лв.

-  за 3 деца – 130 лв

-  за четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

o   месечна помощ за отглеждане на близнаци е 75 лв.

o   еднократна помощ при раждане на живо дете е, както следва: 1. за първо дете 250 лв.; 2. за второ дете – 600 лв.; 3. за трето дете – 300 лв.; 4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

o   допълнителна еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст е 100 лв.

 

o   месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по чл. 8д, ал.1 от Закона за семейни помощи за деца е както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 930 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 450 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.

 

Тази помощ се предоставя на родители (осиновители), когато отглеждат деца с

трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

 

o   месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца е както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 490 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 420 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.

 

Тази помощ се предоставя на семействата на роднини или близки и приемните семейства, независимо от доходите им, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Всички отпуснати преди 31 декември 2016 г. месечни добавки по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, месечни помощи за деца с трайни увреждания по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца и месечни добавки за социална интеграция за деца с трайни увреждания по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания се прекратяват от 1 януари 2017 г. На всички лица, на които към 31 декември 2016 г. са отпуснати месечни добавки по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, дирекции „Социално подпомагане“ по постоянен адрес отпускат месечната помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца в съответствие с размерите, определени в чл. 61,за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане на срока, за който е била отпусната месечната добавка, като правоимащите лица не подават нови заявления-декларации.

 

Пенсиониране за стаж и възраст:

Ø  жени – възраст 61 г.; стаж – 35 г и 4 м;

Ø  мъже – възраст 64 г.; стаж – 38 г. и 4 м.