Нашата консултация

Обезщетение за неползван годишен домашен отпуск

30.01.2017

При прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от правното основание, посочено в заповедта за освобождаване, работникът (служителят) имат право на обезщетение за неползван годишен домашен отпуск (чл.155, ал. 3 и чл. 224 от КТ). Размерът на обезщетението се изчислява по реда на чл. 177 от КТ: за времето на платения годишен домашен отпуск работодателят заплаща възнаграждение на работника (служителя), което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска календарен месец. След отпадане на предварителното утвърждаване на график от страна на работодателя за всяка календарна година, считано от 17.07. 2015 г. платеният годишен отпуск се разрешава наведнъж или на части и се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя (чл. 173 ал. 1 от КТ).

Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на 2 години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. ( Виж чл. 176а от КТ, в сила от 01.03. 2011 г.).