Нашата консултация

Изменено и допълнено Постановление № 118 от 20 май 2014 г.

29.08.2015

Считано от 03.07.2015г. влизат в сила изменени и допълнени разпоредби на ПМС №118/2014 г. Едно от измененията обхваща нови прагове при провеждането на избор с публична покана, съответно за строителство - предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 50 000 лв. и доставки или услуги - предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 30 000 лв.