Нашата консултация

Нови моменти в пенсионната реформа

15.09.2015

В ДВ. бр. 61/ 11.08. 2015 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, приет от НС на 28.07.2015 г., с което се въвеждат някои основни елементи от пенсионната реформа, за което беше постигнато предварително съгласие в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за 2016 г. се придобива при навършване на 60 г. и 10 м. от жените и 63 г. и 10 м. от мъжете при осигурителен стаж от ІІІ-та категория труд 35 г. и 2 м. за жените и 38 г. и 2 м. за мъжете. От 31.12.2016 г. възрастта за пенсиониране се увеличава от първия ден навсяка следваща календарна година, като за жените до 31.12.2029 г. възрастта се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 01.01.2030 г. с по 3 месеца до достигане на 65-годишна възраст. За мъжете до 31.12.2017 г. възрастта се увеличава с по 2 месеца годишно, а от 01.01.2018 г. с по един месец годишно до достигане на 65-годишна възраст. В случай, че лицата нямат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, до 31.12.2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 г. и 10 м. за жените и мъжете, и най-малко 15 г. действителен осигурителен стаж. От 31.12.2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67 годишна възраст. От 31.12.2016 г. осигурителният стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 37 години осигурителен стаж за жените и 40 години осигурителен стаж за мъжете. Лицата, които са набрали необходимия осигурителен стаж, могат по тяхно желание да се пенсионират една година по-рано от определената със закона пенсионна възраст, но пенсията се отпуска от датата на подаденото заявление и се изплаща пожизнено в намален размер с 0.4 % за всеки календарен месец до навършване на възрастта му по чл. 68 ал.1 от КСО. С добавената нова точка 5 в чл. 95, ал.1 се спира пенсията за инвалидност,  Информационен бюлетин- август 2015 г. когато пенсионерът с трайно увреждане не спазва предписанието на органите на медицинската експертиза по отношение на противопоказните условия на труд. (Ръководството на СИБ смята промяната за неправилна и дискриминационна по отношение правото на труд на хората с увреждания, които са декларирили добросъвестно пред работодателя ограниченията за противопоказен труд). След направените промени, родените след 31.12.1959 г. осигурени лица могат да избират дали да се осигуряват само в държавното обществено осигуряване (ДОО) или част от осигурителните вноски да се насочат към частен пенсионен фонд. При първия вариант цялата пенсия ще се изплаща от НОИ, а при втория – върху определената пенсия, която ще бъде с около 28 % по- малка, ще се добавя пенсия от натрупаните суми в частните пенсионни дружества. С промяната на чл. 139 , ал. 1, т. 2 на КСО се ограничава възможността за еднократно изплащане до 50 % от натрупаните средства в индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд за лица със загубена работоспособност над 89.99 % (при досегашна степен над 70.99 %), но се отменя ограничението за пожизнено загубена работоспособност. Същата промяна се отнася и до средствата, натрупани в професионален пенсионен фонд (чл. 142. ал.1 т. 2 на КСО). Осигуровката за пенсия ще нараства с по 1 % годишно през 2017 г. и 2018 г. до достигане на размер от 19.8%.