Нашата консултация

Агенция за хората с увреждания напомня на всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, вписани в Регистъра по чл.29 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) следното

20.02.2016

1. Съгласно чл.29б, ал.2 от ЗИХУ регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания са длъжни да уведомяват писмено Агенцията за хората с увреждания за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 14-дневен срок от настъпването им, като прилагат и съответните документи, които ги доказват. Обстоятелствата са нормативно регламентирани в чл.29б, ал.1 от ЗИХУ  -             

1. данни за специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания – ЕИК, име и адрес на осъществяване на дейността;

2. данни за представителство на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания по регистрация от компетентен орган – име, постоянен и/или настоящ адрес;

3. предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;

4. данни по чл. 28, ал. 1, т. 2; (данни за предмета на дейност – производство на стоки или осъществяване на услуги)

5. данни по чл. 28, ал. 1, т. 3; (данни за относителния дял на лицата с трайни увреждания от списъчния брой на персонала)

6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;

7. промени в обстоятелствата по т. 1 – 6;

8. забележки по вписаните обстоятелства”.

 

2. В чл.29в, ал.1, т.1 от ЗИХУ е регламентирана възможността регистрацията в Регистъра по чл.29 от ЗИХУ да се заличава по искане на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.