Нашата консултация

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

10.03.2014

Социалното осигуряване на хората с трайни увреждания се регламентира с Кодекса за социално осигуряване (КСО и се извършва по предвидените задължителни норми за всички български граждани.


            Правото на хората с трайни увреждания да получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука и професионално заболяване е уредено в Раздел ІІ, Глава VІ на КСО. Това право имат хората със загубена, частично или напълно, работоспособност 50 % и над 50 %, навършили 16 годишна възраст. Правото се поражда се от датата на инвалидизация, а за родените или с придобита инвалидност до постъпване на работа – от датата на подаване на заявление за освидетелстване от ТЕЛК. Необходимо изискване е наличие на осигурителен стаж, както следва: до 20 годишна възраст –1 година; до 25 години – 3 години стаж; над 25 години – 5 години. Инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпване на работа придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при една година осигурителен стаж.

Не се отпуска пенсия за инвалидност поради общо заболяване на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО.
          Пенсията за инвалидност на лица, навършили възрастта по чл. 68 от КСо или навършват възрастта в срока на инвалидност, записан в експертното решение, се отпуска пожизнено.


          Разликата от датата на инвалидизация до навършване на съответната пенсионна възраст се признава за осигурителен стаж при изчисляване размера на пенсията, но признатият стаж се редуцира със следните коефициенти: за загубена работоспособност над 90% - 0.9; за загубена работоспособност от 71% до 90% - 0.7; за загубена работоспособност от 50% до 70.99% - 0.5.