Нашата консултация

Определяне на датата на инвалидизация

30.09.2017

Датата на инвалидизация се определя едновременно с установяването на процента загубена работоспособност (вид и степен на увреждане) въз основа на наличната медицинска документация, трудовия маршрут и здравословното състояние на лицето (чл. 65, ал.1 и 2 от Наредба за медицинската експертиза на работоспособността – ДВ бр.47/2005 г.). От посоченото правило изключения се допускат, когато лицето е било във временна нетрудоспособност и тя е преминала непосредствено в инвалидност. В тези случаи за дата на инвалидизиране се приема деня в който е прекратено изплащането на парично обезщетение по болнични листи. Ако лицето вследствие на заболяване (увреждане) е трудоустроено на работа с по-ниска квалификация за датата на инвалидизиране се приема датата на преминаване на лицето на тази работа. Този факт се установява от наличната документация – медицинска и за трудов стаж. В случаите, когато лицето работи или се намира в платен (неплатен) отпуск, за дата на инвалидизиране се приема датата на освидетелстване на лицето от ТЕЛК. Датата на инвалидизиране може да бъде по-късна от освидетелстването само когато лицето е било в отпуск по болест и се е явило за освидетелстване преди изтичането му. Нова дата на инвалидизиране се определя на работещите инвалиди, на които на които при следващото преосвидетелстване е посочен по-висок процент загубена работоспособност поради влошаване на здравословното им състояние, което не позволява да работят при същите условия на труд, към които са се приспособили. Новата дата на инвалидизация в експертното решение на лицата, които имат лична или наследствена пенсия на основата на загубена работоспособност и са поискали друг вид пенсия – от датата на която е установена загубената или намалената работоспособност, ако заболяването или увреждането дават основание за друг вид пенсия. Възможни са и други случаи в които не е бил установен процент загубена работоспособност, когато работоспособност е била възстановена, а впоследствие здравословното състояние на лицето се е влошило и т.н