Нашата консултация

Какви възможности има управителят на дружество за получаване на доходи?

15.11.2014

Често дискутирана тема е какви възможности съществуват пред управителите на дружества за получаване на парични средства под различна форма и дали тези възнаграждения са признати разходи за дружествата.

Какво означава Управител на дружество?

По смисъла на Търговския закон управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, като представлява дружеството заедно или поотделно. Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи, освен ако с Дружествен договор управлението не е възложено на един конкретен или на няколко съдружника или на друго лице, което може да не е съдружник.

Съдружникът не винаги е управител, както и Управителят може да не е съдружник.

Едно лице се счита, че е Управител, когато е на лице сключен Договор за управление и контрол и този договор бъде вписан в Търговския регистър. Датата на вписването на този договор се счита за дата на встъпване на Управителя в своите права и задължения като такъв.

 

Задължително сключване на ДУК

За да бъде едно лице вписано като управител е необходимо да бъде сключен Договор за Управление и Контрол. Това е специфичен облигационен договор, който се сключва по решение на Съвета на директорите, Общото събрание или по решение на едноличния собственик. В този договор се регламентират отношенията между дружеството и физическото лице – Управител. Договорът за управление и контрол е задължително да бъде сключен в писмена форма. С този договор се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени стопански резултати в рамките на договорен срок или безсрочно.

В договорът за управление и контрол може и да не е договорено възнаграждение, това не е задължително.

В случаите, когато Управител не получава възнаграждение за своето управление, то той е задължен поне да се самоосигурява през ръководеното дружество, освен ако не е достигнал максималния осигурителен доход (2400лв) по други свои трудови и извънтрудови правоотношения.

Управителят може да бъде освободен с решение на органа, който е взел решение за неговото назначаване – Съвет на директорите, Общо събрание или едноличен собственик, като за дата на освобождаването на Управителя се счита датата на вписването на това решение в Търговския регистър.

Възможности за управителя да получава доходи?

·         Договор за управление и контрол с договорено възнаграждение – Това е възнаграждение, което е свързано само и единствено с изпълняване на дейности по управлението и контрола на дружеството. Доходът по ДУК се облага с осигурителни вноски за „Общо заболяване и майчинство”, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, ТЗПБ и безработица, и здравни осигуровки. Времето, през което лицето е заето по този договор се зачита за осигурителен стаж, но не и за трудов. За данъчни цели получените доходи по ДУК са приравнени на доходи от трудов договор и се облагат по един и същ начин.

·         Възнаграждение за положен личен труд. – Това е възнаграждение, което може да се изплаща на управител по ДУК или на самоосигуряващо се лице, което е положило труд в дружеството, извън управлението. Например, ако управителят е зает в производствения процес. В този случай това възнаграждение не се облага с осигурителни вноски от платеца на дохода, а лицето е длъжно в края на годината да изравни осигурителните си вноски в годишната данъчна декларация, съобразно направените авансови вноски като самоосигуряващо се лице. За данъчни цели -  платецът на дохода го облага с авансов данък 10% по ЗДДФЛ .

·         Дивиденти – облагат се с данък при източника в размер на 5% върху разпределения дивидент, като данъкът се удържа и внася от платеца на дохода.

·         Тантиеми/премии – това са възнаграждения, получени от физическото лице като резултат от извършваната от него трудова дейност в дружеството. Този доход се включа в осигурителния доход на лицата за периода, за който се отнасят.

Възнагражденията и осигуровките на управителите разход ли са за дружеството?

Когато Управителят получава възнаграждение по ДУК цялата сума на разходите за това възнаграждение и дължимите осигурителни вноски се признават за разход на дружеството. За данъчни цели тези разходи се признават, тогава, когато възнаграждението бъде изплатено.

Признават се и разходите за изплатено възнаграждение за положен личен труд, при неговото изплащане.

Когато един Управител не получава възнаграждение по ДУК и е задължен да се самоосигурява, както се подразбира от задължението, разходите за осигурителни вноски са за негова сметка, независимо от това, че се внасят от дружеството. В този случай тези осигурителни вноски не се считат за разход на дружеството, нито за счетоводни, нито за данъчни цели.

Съществува и още една възможност за едноличните собственици за получаване на възнаграждение от собственото си дружество и това е по трудов договор! Да, възможно е, но само и единствено ако едноличният собственик ще упражнява трудова дейност, която не е свързана с дейността на управлението на дружеството и за управител е наето друго лице.

 

Автор: Моника Маринова - Kreston BulMar, директор одит

Източник: Баланс.бг