Нашата консултация

Отговор на поставен въпрос към ръководителя на редакция „Труд и осигуряване” от специализирано предприятие във връзка с минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи за 2014 г.

14.08.2014

Въпрос:   Ръководената от мен фирма е регистрирана като инвалидно предприятие за хора с увреждания пред Агенцията за хора с увреждания. Тази регистрация ми позволява при определяне минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи за 2014 г. (приложение 1 към чл.8 ЗБДОО) да прилагам т.2 от забележките към указанията за МОД и минималния осигурителен доход се определя в размер на 50 на 100 от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

Моля

1. Пояснете как се прилага тази разпоредба при заплащане труда на работниците при видовете системи на заплащане!

2. Пояснете в кой случай и при какъв вид труд на работниците и как да се прилага „Раздел трети” от Наредбата за трудоустрояване?

       

Отговаря Снежана Малакова, юрист

             На основание чл. 40, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), от държавния бюджет се осигуряват средствата за 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите по трудово правоотношение в специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на хората с увреждания и в национално представителните организации за хората с увреждания. Тези  средства  се използват за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания

            Обръщаме ви внимание, че специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са тези, които отговарят на следните условия:  

• регистрирани са по Търговския закон  (ТЗ) или по Закона за кооперациите (ЗК);

• произвеждат стоки или извършват услуги;

 имат относителен дял на лицата с трайни увреждания, както следва: за специализирани предприятия и кооперации за незрящи и слабовиждащи лица - не по-малко от 20 на сто от списъчния брой на персонала;  за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух - не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;  за специализирани предприятия и кооперации на лица с други увреждания - не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;

• вписани са в регистъра по чл. 29 от ЗИХУ.

            Съгласно чл. 25 от ЗИХУ, работодателите могат да кандидатстват с проекти пред Агенцията за хората с увреждания за отпускане на средства за:

• осигуряване на достъп до работното място за лице с трайно увреждане; 

•  приспособяване на работното място за лице с трайно увреждане; 

• оборудване на работното място за лице с трайно увреждане.  

            Агенцията за хората с увреждания предоставя средствата по одобрените проекти въз основа на сключен договор с работодателя, който от своя страна е длъжен да наема на работа хора с трайни увреждания за срок не по-кратък от три години след усвояване на отпуснатите му средства. Работодател, който не е усвоил средствата съгласно условията на договора или не е назначил хора с трайни увреждания, възстановява получените суми със законната лихва.

            На основание чл. 26 от ЗИХУ, работодател, сключил договор с Агенцията за хората с увреждания, който  не ползва преференции по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) ползва средства от държавния бюджет за 30 на сто от внесените осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

            Следва да се има предвид, че всеки работодател, който има право да ползва средства от държавния бюджет, внася ежемесечно в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по реда и в сроковете по Кодекса за социално осигуряване пълния размер на дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания (чл. 18, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания). Петдесет на сто от внесените задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 1 от ЗИХУ се възстановяват на работодателите - специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на хората с увреждания и в национално представителните организации за хората с увреждания разходват се и се отчитат, по ред, определен от министъра на труда и социалната политика, съгласуван с министъра на финансите.  Тридесет на сто от внесените задължителни осигурителни вноски по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗИХУ се възстановяват на работодателя, разходват се и се отчитат по реда на Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания.

            Съгласно чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по дейности и групи професии, определен със Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за съответната календарна година (ЗБДОО).

            В тази връзка, като израз на социалната грижа на държавата насочена към хората с увреждания, както пред предходните години, така и през настоящата 2014 г. в т.2 от забележката към Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 на ЗБДОО за 2014 г. изрично е записано, че минималния осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания, съгласно ЗИХУ се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

            Цитираното изключение от общия ред за определяне на осигурителните прагове е вид преференция за този клас работодатели, създадена да насърчи наемането на работа на хора с увреждания и не рефлектира върху заплащане труда на последните при видовете системи на заплащане. По силата на изричната разпоредба на чл. 12, ал.1 от Наредбата за трудоустрояване (НТ) трудът на работниците или служителите с над 50 на сто загубена работоспособност в специализираните предприятия, цехове и звена за лица с намалена работоспособност се нормира и заплаща по норми и разценки за здрави работници или служители. Освен това съгласно разпоредбата на чл. 13 от НТ на трудоустроени работници или служители с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност освен изработеното по трудови норми и разценки за здрави работници или служители се заплаща допълнително месечно възнаграждение, чийто размер зависи от степента на намалената работоспособност, като при над 90 на сто трайно намалена работоспособност то е в размер от 40 до 60 на сто; със 71 до 90 на сто трайно намалена работоспособност-от 30 до 50 на сто и при трайно намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто то е в размер до 30 на сто.

Допълнителното възнаграждение се изчислява, както следва:

            • за работещите в предприятието - в процент от месечната заплата за действително изработеното време; 

             за работещите надомно - в процент от условната месечна заплата. Условната месечна заплата се получава, като възнаграждението за изработеното за месеца по норми и разценки за здрави работници или служители се разделя на дневната ставка, намалена с процента на загубената работоспособност, и получените работни дни се умножават по дневната ставка.

            Допълнителното възнаграждение по чл. 13 от НТ влиза в брутното трудово възнаграждение и се изплаща от средствата за рехабилитация.