Нашата консултация

Еднодневните трудови договори се регламентират законово

15.06.2015

С промени в Кодекса на труда се уточнява и работното време с променливи граници, както и платеното майчинство.

Първата промяна в КТ регламентира еднодневните трудови договори. Такива могат да сключват регистрираните земеделски производители в основна икономическа дейност „Растениевъдство“, за прибиране на реколта от плодове, зеленчуци и розов цвят, за професии, които не изискват квалификация.

Работник може да работи с такъв договор максимум 90 дни в календарна година. Изрично се упоменава, че работодателите не изпращат уведомления в Националната агенция за приходите, не връчват длъжностна характеристика и не издават заповед за прекратяване на трудовия договор поради изтичане на срока му.

Работниците, работещи на такива договори ще бъдат осигурявани във фонд „Пенсии“ и „Трудова злополука и професионална болест“. С промени в Закона за здравното осигуряване се създава възможност и за здравни осигуровки, които работодателят ще трябва да внася авансово, заедно с вноските за социално осигуряване.

 Промените също така дават възможност на лицата, които полагат труд по време на сезонната селскостопанска работа да не бъдат лишавани от паричните обезщетения за безработица.

Очаква се регламентацията на трудовия договор за един ден да доведе до приходи в бюджета на държавното обществено осигуряване с до 19,2 млн. лв. и от данъци върху доходите на физическите лица с до 5,5 млн. лв. Предвидено е разпоредбата да се прилага до 31 декември 2015. След като бъде направен анализ на приложението ѝ, може да се удължи нейното действие, вкл. да се разшири приложното ѝ поле и за други дейности при доказана ефективност.

За въвеждането на тези договори ще се наложат промени в няколко закона. Планът предвижда работниците, които ще се възползват от тях да не загубят социалните помощи, ако получават такива. Нещо повече – за ползвателите на тези договори ще бъде премахнато изискването за полагане на обществено полезен труд, което е задължително при получаване на социалните помощи. Няма да се загуби и правото на енергийни помощи, ако се получават такива. Всички, които са регистрирани в бюрото по труда, ще си запазят регистрацията. Договорите ще се зачитат за осигурителен, но не и за трудов стаж“,  Трудовите договори ще съдържат данни за страните, месторабота, длъжност, трудовото възнаграждение, дата на изпълнение, начало и край на 8-часовия работен ден. Възнаграждението ще се изплаща лично на работника срещу разписка.

Предвижда се издаването на наредба на министъра на труда и социалната политика, която установява начина на закупуване на трудовите договори от работодателите. Те ще се купуват от упълномощени лица в системата на Главната инспекция по труда (ГИТ) срещу представен документ от земеделския стопанин за авансово заплатени осигурителни вноски към Националната агенция за приходите. След това ГИТ ще издаде съответния брой разпечатани определен брой екземпляри на трудов договор. Длъжностното лице ще поставя подпис и печат на екземплярите и ще ги вписва в специално създаден за това регистър.

В Кодекса за социално осигуряване се създава нова категория осигурени лица. Лицата, работещи на еднодневни договори, ще бъдат осигурявани за фондове „Пенсии“ и „Трудова злополука и професионална болест“ и ще им бъде внасяна здравна осигуровка.

Осигуряването за пенсия за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест дава право на осигурителен стаж при пенсиониране и на парично обезщетение при настъпване трудова злополука и професионална болест до 90 дни след изтичане на договора.

Другите промени в КТ касаят създаването на правна възможност за по-голяма гъвкавост на работното време за работника/служителя и въвеждане на по-либерален режим при разпределение на работното време в рамките на работната седмица.

Освен това платеният отпуск по майчинство става 2 години без значение кое по ред дете се ражда в семейството. До момента за 1-во и 2-ро дете се полагаха 2 години платен отпуск по майчинство, а за трето и следващо по година и половина.