Нашата консултация

С ПМС № 242 от 23.10. 2013 г. е определен нов размер на линията на бедност за страната за 2014 г. , равен на 251 лв.

10.12.2013

Той се изчислява по методика, приета с решение на МС. Линията на бедност е статистическа величина и няма пряко отношение към социалните плащания, които зависят от Гарантирания минимален доход (ГМД), равен на 65 лв. и остава засега непроменен. За определяне на някои социални  помощи  се прилага  Диференциран  минимален  доход (ДМД), който  е редуциран с коефициент ГМД. СИБ настоява социалните плащания и услуги да се обвържат, вместо с Гарантирания минимален доход, с Линията на бедността или с минималната работна заплата в страната.