Нашата консултация

Определяне на минималния осигурителен доход за служителите в специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания по Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. (ЗБДОО)

31.01.2018

1. С чл. 9 от ЗБДОО за 2018 г, са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

Ø  минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2018 г.
Както за 2017 г. така и за 2018 г. минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия (основание Забележка № 2 от Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2018 г.). Минималният месечен осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост (основание Забележка №4 от Приложение №1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2018 г.).

Ø  минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 510 лв. (чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2018 г.). За разлика от 2017 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2018 г. не се определя съобразно облагаемия им доход за 2016 г. от упражняване на трудова дейност като самоосигурявагци се лица, а е фиксиран в размер на 510 лв. Същият минимален месечен размер на осигурителния доход се прилага и за самоосигуряващите се лица, които започват дейност през 2018 г. За лицата, извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, също се взема предвид доходът по чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2018 г.

Ø  минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители също е увеличен и е в размер на 350 лв. (чл. 9, т. 3 от ЗБДОО за 2018 г.).

Ø  максималният месечен размер на осигурителния доход за 2018 г. не е променен спрямо 2017 г. и остава в размер на 2600 лв. (чл. 9, т. 4 от ЗБДОО за 2018 г.).
Размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална
болест“ по групи основни икономически дейности за 2018 г. е определен съгласно
приложение № 2 към чл. 15 от ЗБДОО за 2018 г.

 

2.    На основание чл. 16, ал. 1 от закона за 2018 г. не се внасят вноски за фонд ГВРС.