Нашата консултация

Право на работодателя е да прекрати трудовия договор при пенсиониране

02.04.2013

 

Право на работодателя е да прекрати трудовия договор с работник или служител, придобил и упражнил правото си на пенсия да осигурителен стаж и възраст

 

Съгласно чл.328, ал.1, т.10а от кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл.326, ал.2, когато трудовото правоотношение е възникнало след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

При определяне на съдържанието  на понятието „пенсия за осигурителен стаж и възраст” се прилага § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно посочената разпоредба „пенсия за осигурителен стаж и възраст по глава четвърта „а” е пенсия по чл.68, 69, 69 а и § 4 и 5 от предходните и заключителни разпоредби”.

 

В случаите по ал.1,т.10а работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен  институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от работника или служителя. Националният осигурителен институт предоставя безвъзмездно информацията в 14-дневен срок от получаване на искането (чл.328, ал.3 КТ).

 

Следователно, когато трудовото правоотношение е възникнало след като работник или служител е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съществува законова възможност за работодателя да прекрати сключения с него трудов договор на основание чл.328, ал.1, т.10а КТ.