Нашата консултация

Извадка от Регистъра на Агенцията за обществени поръчки

25.02.2014

Публични покани

 

ID

Стойност

Възложител

Описание

Валидна до

Код

9025990

20000 BGN

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", бул. "Проф. Якимов" № 1, За: Красимир Георгиев, РБ 8010, Бургас

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" за срок 12 месеца.

 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025990

 

27/02/2014 16:00

30192000, 22000000

9025988

N/A

ЕВН България Електроразпределение EАД, ул. Христо Г.Данов №37

Доставка на рекламни тениски

 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025988

 

28/02/2014 16:00

18331000

9025983

4705 BGN

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, пл. "Сава Младенов" №9

Избор на изпълнител за извършване на услуги по "Осигуряване на информация и публичност по проект "Професионална и компетентна общинска администрация - Тетевен", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-72 от 04.06.2013 г.

 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025983

27/02/2014 17:00

 

22120000, 22150000, 35261000, 22100000

9025985

259958 BGN

 

Професионална гимназия по икономика "Тодор Г. Влайков",

Възлага се изпълнение на СМР за изграждане/реновиране на обект: „Професионална гимназия по икономика „Тодор Г. Влайков” – гр.Клисура”, съгласно Количествена сметка-техническо задание”, неразделна част от настоящата документация.

 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025985

27/02/2014 16:00

45000000

9026176

 

 

 

 

 

41667 BGN

 

 

 

 

Община Горна Оряховица, пл. "Георги Измирлиев" № 5

 

 

Обособена позиция №1 „Изработване и разпространение на информационни материали за провеждане на Празник на горнооряховския суджук „Кулинарна парти зона” през 2014г.”

 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9026176

 

06/03/2014 16:00

 

 

 

79341100, 79954000