Нашата консултация

Прекратяване на трудовия договор при невъзможност поради болест

09.05.2013

 

 

Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания.

 

Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания не се допуска за длъжност, за която в решението на ТЕЛК е записано, че лицето може да я заема.

 

В чл. 325, ал.1, т.9 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна нетрудоспособност (инвалидност), или по здравни показания, въз основа на заключение на трудово - експертната  лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме.

От горното е видно, че прекратяването на трудов договор на посоченото основание е допустимо при наличие на:

-       невъзможност на работника  или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност) или

-       по здравни показания, въз основа на заключение на трудово - експертната  лекарска комисия.

 

При наличие на едно от двете условия, прекратяването е допустимо, само когато няма друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя или когато има такава работа, но работникът или служителят не е съгласен да я заеме.

 

Трудовият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие (чл.325, ал.1, т. 1 КТ) или с предизвестие от работника или служителя (чл.326, ал.1 и 2 КТ) като лицето заяви своето намерение с нова молба.