Нашата консултация

Стартира схема „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г.

29.06.2016

Краен срок: 10.08.2016 г.  за подаване към АУЕР на енергийните доклади

 12.10.2016 г. за подаване на проектното предложение

 

Цел на процедурата

 

Целта на настоящата процедура е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

 

Кой може да кандидатства?

 

По настоящата процедура за подбор на проекти са допустими кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

·      Да отговарят на изискванията за микро, малки или средни предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия, и

·      Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, и

·      Да имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014, 2015г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;

·      Да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) в един от следните сектори:

-   В „Добивна промишленост”

-   С „Преработваща промишленост”

-   D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”[1]

-   E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”

-   F „Строителство”

Какъв е размерът на инвестициите по проекта?

 

v Процентът на финансиране по настоящата процедура е между  35%-90% в зависимост от територията, на която се изпълняват дейностите, категорията на предприятието и режима на държавна помощ и по-конкретно:

-       За дълготрайни материални и нематериални активи по режим „Регионална помощ”:

 

Категория на предприятието кандидат

Максимален интензитет на помощта

извън Югозападен район[2]

в Югозападен район

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

-       За дълготрайни материални и нематериални активи и услуги по режим минимални помощи ( „de minimis”)[3]:

Категория на предприятието кандидат

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

70%

-       За дълготрайни материални и нематериални активи и услуги по режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийна ефективност” по чл.38 от Регламент (ЕС) №651/2014:

Категория на предприятието кандидат

Максимален интензитет на помощта

Микро и малки предприятия

65 %

Средни предприятия

55 %

-       За консултантски и помощни услуги за иновации:

Категория на предприятието кандидат

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни предприятия

90 %

 

Кои са допустимите дейности?

Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, като всяка от предвидените за изпълнение дейности следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за ЕЕ;

v  Дейности, свързани с и необходими за изпълнение на проекта – придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС ISO 50001/EN ISO 50001;

Закупуване на материали, които са необходими за окомплектоването на придобитите инвестиции като работеща система, монтаж и/или въвеждане в експлоатация;

Публичност и визуализация;

Одит на проекта;

Енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”).

 

Кои са допустимите разходи?

За инвестиции:

-            Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, в това число специализирани транспортни средства за превоз на товари, с допустима максимална маса над 3,5 тона, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;

-            Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи  (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;

-            Разходи за СМР на производствени сгради и/или на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за ЕЕ, в случай че такава мярка е включена в обследването за ЕЕ;

-            Придобиване на система за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление.

За услуги:

-            Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС ISO 50001/EN ISO 50001;

-            Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;

-            Разходи за материали, които са необходими за окомплектоването на придобитите инвестиции като работеща система, монтаж и/или въвеждане в експлоатация;

-            Разходи за извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”);

-            Разходи за счетоводен одит на проекта;

-            Разходи за публичност и визуализация.

 

Продължителност на проектите: до 18 месеца.[1] Кандидати с основна икономическа дейност или дейност, за която кандидатстват, попадаща в сектор D са недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ.

[2] Югозападен район включва населените места в областите София-град, София-област, Благоевград, Кюстендил и Перник.

[3] Общият размер на помощта по режим минимални помощи (de minimis) не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за предприятие за всеки тригодишен период.