Нашата консултация

Изчисляване на годишната данъчна основа и определяне на годишния размер на данъка от работодател по основно трудово правоотношение на работник или служител лице с трайно намалена работоспособност

30.10.2017

Съгласно чл.49, ал.1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата  данъчна година изчислява годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя. Сумата от годишните данъчни основи за 2017 г. за лица с 50 и с над 50 на сто с намалена работоспособност се намалява със 7920 лв., съгласно данъчното облечение по ЗДДФЛ.

В тази връзка обръщаме внимание, че е в сила от 01.01.2017 г.  нова разпоредба на т.8 от ал.4 на чл.49. В тази връзка работещите лица с трайно намалена работоспособност следва да подадат пред работодателя писмена декларация, че към момента на подаването й нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или, че за данъчната 2017 г. ще подават  годишна данъчна декларация. И двете обстоятелства следва да са вписани в декларацията, като лицето избере едно от тях. Периодът на подаване на декларацията пред работодателя от работника или служителя е от 30 ноември до 31 декември 2017 г.

В същата алинея са описани и документите, които следва да бъдат приложени към горната декларация.

За да може лицето с трайно намалена работспособност да ползва данъчното облекчение и работодателя да намали данъчната основа, съгласно чл.49, ал. 3 от ЗДДФЛ, работника или служителя - данъчно задължено лице не следва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Указанието на НАП № 92-00-1299-2/04.10.2017 г. относно условието за ползване на облекчения по реда на данъчните закони, задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, може да бъде изтеглено от тук: http://nap.bg/page?sId274fsL=1&id=381&textMode=1