Нашата консултация

Насърчителни мерки за работодатели, при наемане на хора с увреждания

21.10.2022

Общи изисквания: работодателят трябва да отговоря на  следните условия (чл. 50, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, ППЗНЗ):

1. да няма изискуеми публични задължения;

2. да е регистриран по действащото законодателство;

3. да няма задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

4. към момента на подаване на заявката за ползване на средства по насърчителните мерки по чл. 56, ал. 6 ЗНЗ да не е освобождавал през последните три месеца работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица;

5. за ползване на средства по мярката по чл. 41а и 55г ЗНЗ да представи документи за наличие на обстоятелствата по чл. 41а, ал. 3 и чл. 55г, ал. 3 от ЗНЗ;

6. да не получава средства от други източници за финансиране на същите разходи, посочени в чл. 30а ЗНЗ.

 

Размер на преференцията: При наемане на безработни лица работодателите имат право да получат суми, съгласно чл. 30а ал.1, т.т.1 до 6 от ЗНЗ, а именно:

а) трудови възнаграждения;

б) допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени с КТ и в нормативните актове по прилагането му;

в) възнаграждения за основен платен годишен отпуск;

г) дължимите за сметка на работодателя задължителни социални и здравни осигуровки;

д) възнаграждението за сметка на работодателя, дължимо при временна  неработоспособност.

Срок: Сумите се получават, за времето през което наетото лице е било на работа, но не повече от определения в закона срок.

 

 • Преференции за работодатели при наемане на младежи (чл. 36, ал.2 от ЗНЗ)

 

Преференция: За всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст с трайни увреждания (вкл. военноинвалиди), и  младежи от социални заведения, завършили образованието си и насочени от поделение на агенцията по заетостта.

Срок: Времето, през което лицето е било на работа, но за не повече от 18 месеца.

 

 • Преференции за работодатели при наемане на младежи (чл. 36а от ЗНЗ)

 

Преференция: За всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми, съгласно чл.30а, ал.2 за времето, през което лицето е било на работа.

Срок: Времето, през което лицето е било на работа, но за не повече от 12 месеца.

 

 • Преференции за работодатели при наемане на младежи за стажуване, включително младежи с увреждания (чл. 41 от ЗНЗ)

 

Преференция: За всяко разкрито работно място за стажуване, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст, насочено от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл.30а,ал.2. На работно място за стажуване се наема лице, придобило през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия.

Срок: Времето, през което лицето е било на стажуване, но за не повече от 9 месеца.

 

 • Преференции за работодатели при наемане на младежи за стажуване, включително младежи с увреждания (чл. 41а от ЗНЗ)

 

Преференция:

 1. За всяко разкрито работно място, на което е наето на пълно или непълно работно време за чиракуване безработно лице до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация, насочено от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми, съгласно чл.30а,ал.2.
 2. Суми за наставник, съгласно чл.30а, ал. 2. При запазване на заетостта на наетото за чиракуване безработно лице по ал.1 за допълнителен период, равен на периода на субсидиране, се предоставят суми за наставника и за допълнителния период.

Срок:

 1. Времето, през което лицето е било на работа, но за не повече от 12 месеца.
 2. Времето на наставничество е за не повече от 24 месеца.

 

Специфични изисквания:

По време на чиракуването - да се осигури обучение на наетото лице на конкретното работно място от наставник. Наставникът е лице от същото предприятие, което обучава в процеса на работа наетото лице по ал.1 по съответната професия или занаят и притежава минимум 5 години професионален опит по същата професия или занаят или квалификация, удостоверена с документ, и минимум три години професионален опит по същата професия или занаят.

 

 • Преференции за работодатели при наемане до две безработни лица, включително с увреждания и обучение (чл. 43 от ЗНЗ)

 

Преференция:

а) за всяко разкрито работно място, на което са наети до две безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта, за половината от законоустановеното работно време;

б) за обучение на наетите лица чрез включване в организирано от работодателя и Агенцията по заетостта обучение за професионална квалификация се предоставят средства на обучаващата институция.

Срок: Времето, през което лицата са били на работа, но не повече от 12 месеца.

 

Специфични изисквания:

а) наетите безработни лица на едно работно място, да са получавали парично обезщетение за безработица за срок не по-дълъг от 5 месеца;

б) работодателят има право да предложи обучение за придобиване на професионална квалификация на наетите лица.

 

 • ЗНЗ: Преференции за работодатели при обучение, стажуване и обучение чрез работа (дуална система на обучение) при наемане на безработни лица (чл.44, чл.46  и чл.46а ЗНЗ).

 

Преференция:

 1. за обучение и работа на работно място за времето, през което заетото лице е на обучение – чл.44.
 2. за всяко разкрито работно място за стажуване, на което е наето безработно лице, насочено от поделенията на Агенцията по заетостта – чл.46.
 3. за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано по реда на Закона за професионалното образование и обучение, на което е наето безработно лице, насочено от поделенията на Агенцията по заетостта – чл.46а, ал.1.
 4. За всяко наето лице за обучение чрез работа (дуална система на обучение) на обучаващата институция за времето на обучението – чл.46, ал.2.

Срок:

 1. За срока на стажуването, но за не повече от 6 месеца – чл.46.
 2. За времето на обучението, но за не повече от 18 месеца – чл.46а, ал.1.
 3. За срока на договора с обучаваща институция, с която в партньорство ще се провежда обучението чрез работа (дуална система на обучение), но за не повече от 36 месеца – чл.39а, ал.3 и ал.4 от ППЗНЗ.

 

Специфични изисквания:

а) запазване на заетостта на лицето, което е на обучение по чл.44 за срок не по-малък от 6 месеца от приключване на обучението – чл.38 от ППЗНЗ;

б) на работно място за стажуване се наема лице, придобило през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия – чл.46.

в) подаване в дирекция «Бюро по труда» на заявка за разкриване на работно място за обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица. Прилага се копие на договор с обучаваща институция, с която в партньорство ще се провежда обучението чрез работа (дуална система на обучение).

 

 • ЗНЗ: Преференции за работодатели при откриване на  нови работни места, в това число и за хора с трайни увреждания (чл. 50 и чл. 51 ЗНЗ).

 

Преференция:

а) за първите 5 разкрити работни места от работодатели–микропредприятия, на които са наети безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта (чл. 50 от ЗНЗ);

б) за всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработно лице до 24-годишна възраст, или безработно лице с основно и по-ниско образование, или безработно лице на възраст над 50 години, насочено от поделението на Агенцията по заетостта в размер до 50 на сто за периода на субсидиране (чл. 51, ал.1 от ЗНЗ);

в) За всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице с трайни увреждания, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, в размер до 75 на сто за периода на субсидиране (чл. 51, ал.2 от ЗНЗ).

Забележка:

Мярката по чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания се предоставя под формата на схема за държавна помощ за назначаване на работещи с увреждания при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и регламентите на ЕС, които го изменят, допълват или заменят. Новата мярка е подходяща и за работодатели, търсещи работна сила за производство на селскостопанска продукция, рибарство и аквакултури, които до този момент не можеха да получат финансиране чрез програми и мерки за заетост и обучение, реализирани от АЗ, поради ограниченията, произтичащи от приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

 

 

Срок:

 1. За не повече от 24 месеца за първите пет разкрити работни места, на които са наети безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта – чл.50 от ЗНЗ.
 2. За  времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от три месеца и не повече от 12 месеца - чл. 51 от ЗНЗ;

 

Специфични изисквания:

В случаите, когато периодът на заетост е по-кратък от 12 месеца, сумите се намаляват пропорционално.

 

 • ЗНЗ: Преференции за работодатели при наемане на хора с
  трайни увреждания, вкл. военноинвалиди
  (чл. 52 ал. 1 от ЗНЗ).

 

Преференция: за наети безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, насочени от Агенцията по заетостта за работа на пълно или непълно работно време (чл. 52 ал. 1от ЗНЗ):

Срок:  За времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца.

 

 • ЗНЗ: Преференции за работодатели при наемане на безработни лица над 50 годишна възраст (чл. 55а ЗНЗ).

 

Преференция:  за всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица над 50 годишна възраст, насочени от Агенцията по заетостта (чл. 55а от ЗНЗ).

Срок: Времето през което лицата са били на работа, но не повече от 12 месеца.

 

 • ЗНЗ: Преференции за работодатели при наемане на дългосрочно безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация (чл. 55в от ЗНЗ).

 

Преференция: за всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, насочено от Агенцията по заетостта (чл. 55в от ЗНЗ).

Срок: Времето през което лицата са били на работа, но не повече от 12 месеца.

 

 • ЗНЗ: Преференции за работодатели при наемане на безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване (чл. 55г ЗНЗ).

 

Преференция:

1.за всяко разкрито работно място, на което е наето на пълно или непълно работно време за чиракуване безработно лице с основно или по-ниско образование и без квалификация, насочено от Агенцията по заетостта (чл. 55г от ЗНЗ).

2. на работодател, който запазва заетостта на наетото за чиракуване безработно лице за допълнителен период, равен на периода на субсидиране, се предоставят суми за наставника за допълнителния период.

Срок:

1.Времето през което лицето е било на работа, но не повече от 12 месеца.

2.Настанвникът получава суми за времето на наставничеството, но за не повече от 24 месеца.

Специфично изискване: Работодателят е длъжен по време на чиракуването да осигури обучение на наетото лице от наставник. Наставникът е лице от същото предприятие, което обучава в процеса на работа наетото лице по по съответната професия или занаят и притежава минимум 5 години професионален опит по същата професия или занаят или квалификация, удостоверена с документ, и минимум три години професионален опит по същата професия или занаят.

 

 • ЗНЗ: Преференции за работодатели при разкрито «зелено работно място»  (чл. 55д ЗНЗ).

 

Преференция:

1.за всяко разкрито работно «зелено работно място», на което е безработно лице с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, насочено от Агенцията по заетостта (чл. 55д от ЗНЗ).

Срок:

За времето през което лицето е било на работа, но не повече от 12 месеца.

 

 • ЗНЗ: Преференции за насърчаване на териториалната мобилност на заети лица (чл.57а ЗНЗ).

 

Преференция: На работодател, който осигурява ежедневен организиран транспорт за пътувания до работното място и обратно на разстояние до 100 км. на територията на страната на наети работници и служители, живеещи извън границите на населеното място по месторабота се предоставят месечно средства. (чл. 57а от ЗНЗ).

Срок: Не повече от 12 месеца за едно и също заето лице.

 

Изисквания за запазване на заетостта по насърчителните мерки от ЗНЗ:

 1. Работодателят ползва насърчителните мерки по чл. 36, 43, 46, 50, чл. 52, ал. 1, чл. 53а, 55, 55а и 55в, ако осигурява заетост на безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта за допълнителен период, равен на периода на субсидиране.
 2. На всяко разкрито работно място по чл. 36, 36а, 43, 50, чл. 52, ал. 1, чл. 53а, 55, 55а, 55в и 55д могат да се назначават последователно повече от едно безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
 3. Разкриването на работни места по чл. 36, ал. 1, чл. 36а,  43,  46,  50,  53а,  55,  55а и 55в се субсидира, ако през последните три месеца работодателят не е прекратявал трудово правоотношение с работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица.
 4. На всяко разкрито работно място по чл. 36, ал. 1, чл. 50, 52, 53а и 55а могат да се назначават безработни лица, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца.
 5. На всяко разкрито работно място по чл. 51 могат да се назначават безработни лица, когато назначението е нетно увеличение в числеността на персонала по смисъла на чл. 2, т. 32 от Регламент (ЕС) № 651/2014 в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала през последните 12 месеца. Когато назначението не е нетно увеличение в числеността на персонала, длъжността трябва да е била овакантена поради доброволно напускане, увреждане, пенсиониране по възраст, доброволно намаляване на работното време или правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал.
 6. Трудовите и осигурителните отношения на наетите безработни лица от работодател, получил преференции по реализацията на програми и мерки за насърчаване на заетостта, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата се наемат по трудово правоотношение.

 

Финансови стимули за запазване на заетостта: https://www.az.government.bg/pages/finansovi-stimuli-za-zapazvane-na-zaetostta/