Нашата консултация

Правна помощ за хора с увреждания с доход под 300 лв. месечно

30.01.2017

В Закона за правната помощ се предвиждат промени, с които регионалните центрове за консултации към Националното бюро за правна помощ ще предоставят безплатно услуга на хора, получаващи доходи по-малко от 300 лв. месечно.

Ще се отчита също имотното, здравното, семейното и др. състояния, доказани с документ. Целта е да се облекчи достъпът до правосъдие за хора в отдалечени населени места, в социална изолация, пенсионери, хора с увреждания, лица без адрес, самотни хора и др. Предвижда се възможност за изнесени консултации и правни съвети в съдебен район за живеещи в социални домове. В Закона се регламентира вече съществуващият безплатен национален телефон за първична правна помощ (0700 18 250), на който дежурят от 9.00 ч. до 17.00 ч. опитни адвокати, които дават 15-минутни без- платни консултации на граждани