Нашата консултация

Подаване на годишна декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2015 г.

19.04.2016

До 30 април 2016 г. е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2015 година за състоянието на условията на труд във фирмите.

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място  /на хартиен и електронен носител/ в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието.

На сайта на Главна инспекция по труда www.gli.government.bg в раздел „Административно обслужване” е създадена специална рубрика „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ”.

Декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2015 г. се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

Системата позволява:

-  Директно подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;

-  Разпечатване на попълнената декларация/уведомление – при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли“ и записвате полученият „xml“ файл.

            При подаване на уведомление на място/подава се, ако няма промени в декларираните данни подадени през 2015 г. – име на управителя, адреси на обекти, допълнително включени нови видове дейности, смяна на адрес по регистрация, код на икономическа дейност./ – в случай, че ще подавате уведомление е необходимо да изтеглите да подадете публикуваната по-долу бланка. Подава се на място в дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на фирмата или се изпраща по поща или с куриер.