Нашата консултация

Влизат в сила нови образци на формуляри по Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

15.10.2014

С Постановление на Министерския съвет № 169 от 26.06.2014 г. беше изменен и допълнен Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ). От 1 октомври 2014 г. със Заповед на министъра на труда и социалната политика влизат в сила утвърдени нови формуляри, които са публикувани и на официалната интернет-страница на Агенцията за социално подпомагане (www.asp.government.bg). Актуалните образци на заявления-декларации по ППЗИХУ са за:

-  изготвяне на социална оценка;

-  отпускане на месечна добавка за социална интеграция;

-  отпускане на добавка за балнеолечение и рехабилитация;

-  отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия;

-  отпускане на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство и преустройство на жилище;

-  отпускане на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия.

На информационните табла във всяка дирекция „Социално подпомагане" също са поставени актуалните образци на заявление-декларации по ППЗИХУ.

 

Източник: АСП