Нашата консултация

От 01.01.2017 г. хората, които ще останат без работа, ще получават обезщетение за максимален срок от 12 месеца, ако имат стаж от 12 и повече години.

29.03.2017

До сега НОИ изискваше минимум 25 г. осигурителен стаж. Намалението на годините е следствие от промяната в КСО, според която при отпускане на обезщетението се зачита само стажът, натрупан от 01. 01. 2002г., т. е. датата от която фонд “Безработица” е преминал към НОИ. Условията за достъп до обезщетението се запазват в същите размери на минималното и максималното обезщетение.    

За да получава обезщетение след оставане без работа, човек трябва да има внесени осигуровки за този осигурителен риск в 9 от последните 15 месеца. В седемдневен срок от освобождаването от работа лицето трябва да се регистрира в бюрото по труда, а тримесечен е срокът за подаване на заявление в НОИ с искане за отпускане на обезщетение. Ако тези срокове не се спазят, лицето не се лишава от обезщетение, но периодът на определеното парично обезщетение се намалява с дните на закъснението. Периодът за който човек има право да получава тази помощ от НОИ, зависи от неговия осигурителен стаж, като от началото на годината се вземе предвид стажът, натрупан само през последните 15 години. Например, ако лицето има 3 години осигурителен стаж, ще получи 4 месеца обезщетение. Ако има от 6 до 9 години стаж, обезщетението ще се получава 8 месеца. Ако има от 9 до 12 години стаж, обезщетението ще се получава 10 месеца, а при стаж над 12 години, обезщетението ще се изплаща 12 месеца.

Размерът на обезщетението се изчислява най-общо 60 % от получавания през последните 24 месеца осигурителен доход. Минималното обезщетение за ден остава 7.20 лв. или около 160 лв. месечно с 22 работни дни. То се отпуска, когато човек сам е поискал да напусне работа, при взаимно съгласие или при дисциплинарно уволнение, а периодът за получаване е 4 месеца. Максималното обезщетение за безработица остава за 2017 г. 1560 лв. или 60 % от максималния осигурителен доход. (Виж Закон за бюджета на ДОО за 2017 г.).