Нашата консултация

Промени по отношение на здравното осигуряване от 01.01.2018 г.

31.01.2018

Съгласно чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. (ЗБНЗОК) задължителната здравноосигурителна вноска е в размер на 8 на сто, като размерът на вноската се запазва спрямо предходната година.

Необходимо е да се отбележи, че на основание чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) от 1 януари 2018 г. здравноосигурителната вноска за лицата по чл. 40, ал. 3 от същия закон се внася върху 65 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, което е 331.50 лв.

При определяне на дохода, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, следва да се има предвид осигурителният доход, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване.

Съгласно чл. 9, т. 2 от ЗБДОО за 2018 г. лицата по чл. 40, ал. 5 от 330 от 1 януари 2018 г. внасят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по- малък от 255 лв. (половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица).

С определения със ЗБДОО за 2018 г. минимален размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (510 лв.) е обвързан осигурителният доход за здравно осигуряване при неплатен отпуск, при неработоспособност поради болест, бременност и раждане, при отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и ал. 3 от КТ и при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и ал. 4 от КТ.

Указанието на НАП за осигуровки 2018 и Таблицата за размерите и разпределението за 2018 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица може да изтеглите от тук: http://www.nap.bg/page?sId880fsL=-1&sId880dsA=2018&id=469&textMode=0