Нашата консултация

Кой и как има право да участва в Националната програма „Помощ за пенсиониране”

09.08.2013

За да кандидатства по Националната програма  „Помощ за пенсиониране” безработното лице е необходимо да предприеме следните стъпки:

 Първа стъпка: Безработното лице отива в  съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където се издава удостоверение за недостигащ осигурителен стаж до 16 месеца. Безработното лице трябва да бъде регистрирано в съответната дирекция „Бюро по труда” и да изрази желание да участва в Програмата. В нея може да се включи лице, на което не е издавано разпореждане за отпускане на пенсия на друго основание и което е:

-       навършило възраст до 16 месеца по-малка от изискваната за пенсиониране по чл.68,ал.1 от КСО,

-       навършило изискваната възраст за пенсиониране по чл.68, ал.1 от КСО.

 

Втора стъпка: Дирекцията „Бюро по труда”, въз основа на удостоверението за недостигащ осигурителен стаж, определя правото на участие и изчислява срока, за който работодателят трябва да наеме по трудов договор безработното лице така, че  с изтичането му лицето, включено в Програмата, да придобие право на пенсия по чл.68, ал. 1-2 от КСО. При изрично заявено писмено съгласие на безработното лице, може да му бъде осигурена по Програмата заетост на трудов договор на непълно работно време до придобиване право на пенсия по чл.68, ал.1-2 от КСО. Работодателят наема безработното лице за работа по Програмата за срок  не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца, но до навършване на изискуемата възраст, когато лицето придобива право на пенсия  по чл.68, ал.3 от КСО. Лицето, което участва / участвало в Програмата и не може да придобие/ не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 КСО, поради настъпили промени в нормативната уредба или поради прекратяване на трудовото му правоотношение без виновно поведение от негова страна, може да продължи участието си или да се включи отново, за срок на договора не по-голям от максимално определения по Програмата, с оглед придобиване право на пенсия по чл.68, ал.1-2 от КСО.