Нашата консултация

Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания на територията на Столична Об

01.11.2013

Хората с увреждания превозвани с ППС имат право на преференциално паркиране, съгласно Наредбата за организация на движението на територията на Столична община на СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ от 2005 г., последно изм. Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г.

Наредбата е приета на основание чл. 22, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С последните изменения на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, от  26.09.2013 г., Столичният общински съвет реши на територията на Столична община, в паркингите общинска собственост - открити, покрити, подземни, многоетажни и от смесен вид да се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания. За тази цел в зоните за почасово платено паркиране, се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за преференциално паркиране на ППС.

Безплатно и денонощно паркиране на превозващо хора с увреждания ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, до сградата по настоящ адрес на правоимащите

Съгласно чл.90 от наредбата, критерии и условия за определяне на правоимащи лица с трайни увреждания за безплатно и денонощно паркиране на превозващо ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място, до сградата по настоящ адрес на правоимащите:

1. Право на безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, има лице, което притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за движението по пътищата и което в следствие на увреждане не може да се придвижва без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, не е в състояние да заема изправено положение на тялото без използването на посочените медицински изделия и има трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването или издръжливостта.

2. ППС, превозващо лицето по т. 1, следва да отговаря на следните условия: да е собственост на правоимащия или съпружеска имуществена общност, или да е закупено от лицето на лизинг, или да е собственост или закупено на лизинг от родител на правоимащото дете, настойник или попечител.

3. За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящи на критериите по т. 1, се определя 1 /едно/ място за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо тези лица, до сградата по настоящ адрес на правоимащите.

4. Лицата по т. 1 и т.2 следва да не притежават собствен гараж или паркомясто в и до сградата по настоящия си адрес.

5. Необходимите документи за предоставяне на правото по чл. 90. са следните:

а) заявление по образец, утвърден от кмета на Столична община, подадено чрез дирекция "Социални дейности" до кмета на Столична община;

б) лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо);

в) удостоверение за раждане (за малолетни или непълнолетни) - копие и оригинал (за сверяване);

г) акт за граждански брак (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);

д) карта за паркиране на лице с увреждания по чл. 99а от Закона за движението по пътищата - копие и оригинал (за сверяване);

е) решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал (за сверяване);

ж) регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване);

з) документ за настойничество или попечителство (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване).

и) декларация по образец, утвърден от кмета на Столична община.

6. Правото на безплатно и денонощно паркиране се предоставя със заповед на кмета на Столична община за срок от една година.

7. При промяна на обстоятелствата, касаещи правото, лицата са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят кмета на Столична община, чрез Дирекция "Социални дейности", за промяната.

8. След изтичане на срока, посочен в заповедта, знаците и стикерите, сигнализиращи мястото за преференциално паркиране се премахват, ако в 30-дневен срок преди изтичането му не са подадени нови документи за ползване на правото за още една година.

9. При смяна на настоящия адрес на лицето, същото може да подаде заявление за преместване на мястото за преференциално паркиране на новия адрес.

Гореописаните документи се входират в Столична община, където назначена от кмета комисия разглежда подадените заявления. Комисията задължително призовава правоимащото лице, а в случаите на необходимост, заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая.

Местата, предназначени за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с трайни увреждания до сградата по настоящ адрес на правоимащите, се сигнализират с пътни знаци В27, Д21, Т17/брой места/, Т17 /регистрационен номер на автомобила/ и Т17 /указващ, че се извършва принудително преместване на ППС/.

На гърба на знаците със стикер се указва конкретният регистрационен номер на автомобила на потребителите, номерът на заповедта на кмета на Столична община за предоставяне на правото и крайният срок за предоставянето му.

Карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община

Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост на територията на Столична община са описани в чл.91 от Наредбата преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания на територията на Столична Община. Право на преференциално паркиране имат:

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.

2. Лица с III-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

3. Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.

5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.

Правоимащите лица подават в бюрата „Социални услуги” към съответните районина Столична община копие от решението на ТЕЛК; заявление по образец; снимки; копие на лична карта. При подаването на копията удостоверяват верността им с оригиналите.

Кметът на Столична община назначава комисия за разглеждане на подадените заявления. Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на пояснения за изясняване на случая. Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Столична община, се издават и преиздават от Кмета на Столична община. Оперативната дейност по издаването и контрола по използването им се осъществяват от общинското дружество "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД.

Непосредствено при паркиране в зоната за почасово платено паркиране на специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с изображението на международния знак "Инвалид" на плътен тъмно син фон да се вижда изцяло. При неизпълнението на посочените условия, ППС престояващо или паркирано върху специално обозначените места за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране на автомобили, превозващи хора с трайни увреждания, може да бъде принудително преместено по реда на чл. 118 от настоящата Наредба. Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, се осъществява от служителите на СДВР и Столичен инспекторат, или съвместно със служители на общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД. При неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с трайни увреждания, служителят на СДВР, Столичен инспекторат и/или общинското дружество "Център за градска мобилност" ЕАД отнема картата, която се връща на органа, издал същата. При установяване на несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или при установяване на неправомерно ползване, служителят на Столичен инспекторат изземва картата, като нарушителят подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, издал същата, за връщане на притежателя. Пустановено повторно неправомерно ползване на картата за преференциално паркиране, същата се изземва и се предава на органа, който я е издал за анулиране, като на лицето, притежател на картата, не се издава нова карта до срока на валидност на анулираната карта, но не по-малко от една година от датата на отнемането. Предвидената в настоящата разпоредба санкция за повторно неправомерно ползване на карта за преференциално паркиране се налага,ако за втори път се установи по предвидения в настоящата наредба ред използването на карта за преференциално паркиране без да е налице правно основание за това.