Нашата консултация

Промени в Правилника на Закона за насърчаване на заетостта улесняват процедурите за наемане на безработни

30.01.2024

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Основната цел на измененията е да се подобрят предоставяните от бюрата по труда услуги чрез повишаване на ефективността на процедурите за подбор и наемане на безработни и облекчаване на условията за повишаване на тяхната квалификация.

С новите разпоредби се регламентират критериите за прилагане на новата насърчителна мярка за работодателите, които наемат на работа безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда. Това са младежи до 29-годишна възраст, продължително безработни, хора с трайни увреждания, родители с деца до 4-годишна възраст, безработни над 55-годишна възраст, както и безработни, изтърпели наказание лишаване от свобода, хора с ниско образование или без професионална квалификация.

С последните промени в Закона за насърчаване на заетостта всички възможности, които насърчават тяхната заетост бяха обединени в обща мярка с цел да се повиши ефективността на процедурите за подбор и наемане на хора в неравностойно положение. Размерът на средствата за насърчаване на заетостта на всяка група ще се определя в Националния план за действие по заетостта за съответната година. Той ще зависи от относителния дял на групата от средномесечния брой регистрирани безработни в неравностойно положение на пазара на труда за деветте месеца на предходната година.

Регламентира се възможност за финансиране на транспортните разходи до 50 км. на безработни, включени в обучение или в процедура за валидиране на професионални знания, без да представят транспортни документи, удостоверяващи направените за пътуването разходи. Те ще получават средства, чийто размер ще се определя с Националния план за действие по заетостта за съответната година. Промяната ще допринесе за включване на повече хора в обучение или в процедура по валидиране, както и до повишаване на пригодността им за заетост.

Съгласно измененията безработните, които са включени в субсидирана заетост, ще бъдат служебно пререгистрирани в регистъра на заетите лица на Агенцията по заетостта. В този период те ще имат право да ползват посредническите услуги на бюрата по труда, включително и за търсене на работа на първичния пазар на труда.

Всички изменения произтичат от промени в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), които влязоха в сила в началото на 2024 г.