Политики за заетост на хората с увреждания

Промени в Закона за предприятията от социалната и солидарна икономика

20.03.2024

МТСП разработи промени в законодателството, целящи разширяване обхвата на субектите на социалната икономика и насърчаване на развитието им. Целта е да има повече възможности за подкрепа на социалното предприемачество. По този начин държавата очаква да помогне на социалните предприятия да станат неразделна част от веригите за доставки на традиционния бизнес, да участват в публично-частни партньорства и обществени поръчки, както и да......още

АХУ облекчава условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

30.01.2024

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане проект на нова Методика за финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Основната цел на нормативния акт е да се облекчат условията за кандидатстване за отпускане на средства от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) за изпълнението на проекти със социална и стопанска насоченост. С тях се създават условия за......още

Ръководства в областта на социалните иновации

25.06.2022

ГД „Трудова заетост и социални въпроси“ към Европейската комисия публикува две допълващи се ръководства в областта на социалните иновации.           Проектите за социални иновации имат за цел да предоставят иновативни решения на днешните обществени предизвикателства. Европейският социален фонд+ (ЕСФ+) предоставя правилните инструменти за разработване на тези решения в областта на заетостта, образованието,......още

Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

25.06.2022

Правителството прие План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България.           Планът предвижда създаването на мрежа от фокус-точки на регионална ниво за подкрепа на социалната и солидарна......още

Нова мярка по Програма РЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика на местно и регионално ниво

25.06.2022

През есента на 2022 г. предстои стартирането на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан Спасов по време на дискусионен форум на тема „Дигитална трансформация и социални иновации. Национални и европейски измерения и перспективи в социалната и......още

МТСП отправи покана за предложения в изготвянето на Плана за дейстие по социална икономика 2022-2022 г.

25.03.2022

НФРИ участва с предложения в изготвянето на проект на План за действие по социална икономика 2022-2023 г. В документа са заложени дейности в подкрепа  развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България. В Плана са включени действия, които ще насочат вниманието на потребителите към продуктите на социалните предприятия на пазара. Предвидени са и мерки за създаване на благоприятни условия за......още

На 9 декември 2021 Европейската комисията представи План за действие за стимулиране на социалната икономика и създаване на работни места.

30.12.2021

            Европейската комисия представи План за действие, за да помогне на европейската социална икономика да се развива успешно, използвайки нейния икономически потенциал и възможност за създаване на работни места, както и приноса й за справедливо и приобщаващо възстановяване и зеления и цифров преход.             Организациите на социалната икономика са субекти, които поставят......още

Предложени изменения на Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

15.07.2021

Нови предложения за изменение на методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ) са публликувани в Портала за обществени консултации Strategy.bg. Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост е издадена на 16 август 2019 г. от Агенцията за хората с увреждания на основание чл. 44 от Правилника......още

Държавата ще продължи да изплаща средства на работодателите за запазване на заетостта до края на юли 2021 г.

10.05.2021

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители до 31 юли 2021 г. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., в което се определят условията и редът за получаване на средства за запазване на работните места в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности.             Средства ще продължат да се изплащат......още

Валидността на всички ТЕЛК решения, изтичащи преди 30 април, ще бъде удължена до 30 юли

23.02.2021

 Срокът ще бъде удължен до 30 юли 2021 г. Това информират от социалното министерство.  По този начин ще се избегне струпването на много хора на едно място и ще бъде намален рискът от заразяване с COVID-19. Служебно се удължава срокът на издадените направления за включване в механизма за лична помощ, както и изготвените индивидуални оценки. Ползвателите на личен асистент, чиито експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК изтичат преди 30 април, ще......още

До 15 април се приемат заявления по мярката 60/40 за получаване на средства за периода януари – март 2021 г.

23.02.2021

Агенцията по заетостта напомня на работодателите, които отговарят на условията на ПМС 151/2020 г. (изм. с ПМС 416/2020), че ако желаят да получат средства за периода януари – март 2021 г., могат да подадат заявление и изискваните към него документи до 17.00 ч. на 15 април 2021 г.             Посоченият срок за прием на документи за кандидатстване е регламентиран в ПМС 93/18.03.2021 г., с което се удължава и периодът за предоставяне......още

Европейската комисия прие новата стратегия за правата на хората с увреждания

23.02.2021

На 3 март 2021 г. Европейската комисия прие стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г. Тя се основава на предходната стратегия за правата на хората с увреждания и ще подпомага прилагането на плана за действие по европейския стълб за социални права както и прилагането му от ЕС и държавите–членки на ЕС.     Въпреки постигнатия прогрес през последното десетилетие по отношение на достъпа до здравеопазване, образование,......още

Изменения в някои режими от значение за бизнеса във връзка с извънредната епидемична обстановка

30.11.2020

            Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗИД на ЗМДВИПОРНСПП), обн. в ДВ, бр. 98 от 17.11.2020 г., се въвеждат някои изменения в нормативни регулации от значение за бизнеса.             І. Първата група промени касаят трудовоправната......още

Правителството одобри промени в Плана за действие по социална икономика за периода 2020-2021 г.

30.06.2020

Правителството прие промени в Плана за действие по социална икономика за периода 2020-2021 г. Целта на измененията е да се насочат конкретни и спешни мерки в подкрепа на социалните предприятия и другите субекти на социалната и солидарна икономика в условията на кризата, предизвикана от разпространението на вируса COVID-19. Измененията и допълненията в Плана ще помогнат за дигиталното трансформиране, по-голямата видимост и консолидиране на......още

Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудовия договор

30.06.2020

            Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя. Измененията се налагат, тъй като към момента липсва ясен начин за определяне на този вид обезщетение.            ......още

МТСП стартира три мерки за запазване на работните места и намаляване на безработицата

30.06.2020

            Министерството на труда и социалната политика ще стартира три мерки за запазване на работните места и за намаляване на безработицата.             В пакета „Заетост х 3“ влизат новият вариант на мярката 60/40, мярката за подпомагане на секторите на транспорта и туризма с 290 лв. за запазване на работно място, както и нова схема за наемане на безработни.            ......още

Превод на практическите ръководства в борбата с COVID – 19

28.05.2020

            С оглед на предизвикателствата, свързани с трудностите пред функционирането на системите за подкрепа в ситуация на пандемия, които са от жизненоважно значение за живота на хората с увреждания, както и във връзка с други сериозни проблеми, свързани с изолацията на хората с увреждания в специализирани институции и домове, където съществува повишен риск от заразяване с COVID – 19, Ви информирам, че Министерство......още

Европейския съюз издаде насоки за адаптиране на работните места и защита на работещите в условията на пандемията от COVID-19

28.05.2020

            Европейската комисия публикува Насоки на ЕС за завръщане на работното място в условията на пандемията с COVID-19. Те са свързани с плановете на страните членки постепенно да възобновят икономическите дейности при контролиране разпространението на вируса. Насоките дават препоръки, практични отговори и съдържат информация за работодателите как да актуализират оценката на риска и да намалят излагането......още

Инспекцията по труда с указания за работодателите при попълване оценката на риска във връзка с епидемиологичната обстановка

28.05.2020

            Работниците и служителите, които се завръщат на работа, следва да бъдат инструктирани за правилата за безопасност. Предвид отмяната на извънредното положение и обявяването на извънредна епидемична ситуация, във връзка с което започва поетапното възстановяване на икономиката, Инспекцията по труда напомня на работодателите задължението им да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на своите......още

Агенцията по заетостта въвежда нови електронни и дистанционни процедури за работодателите

28.05.2020

            Агенцията по заетостта въвежда нови електронни и дистанционни процедури за по-бързо и лесно предоставяне на своите посреднически услуги за работодатели. Целта е опазване здравето на всички клиенти на институцията, както и на нейните служители, чрез използването на комуникационни канали, съобразени с мерките за ограничаване на масовите събирания и преки групови контакти.            ......още

Предложения на НФРИ, които да намерят отражение в Плана за действие по социална икономика 2020-2021 г.

30.04.2020

            НФРИ внесе предложение за нова мярка в Плана за действие по социална икономика за 2020 г. за изплащане на компенсации на предприятия в които работят минимум 30% хора с увреждания.                Компенсацията да бъде в пълен размер на осигурителния доход и осигуровките за сметка на работодателя  към м.март 2020 г. на работници и служители, включени в списъчния брой на персонала......още

Предложение от НФРИ до Правителството за Антикризисни мерки за специализираните предприятия и кооперации, регистрирани в Регистъра на Агенцията за хората с увреждания

30.04.2020

Възстановяване на 100% на внесените от специализираните предприятия и кооперации осигуровки за сметка на работодателя от Агенцията за хора с увреждания на специализираните предприятия за цялата 2020 г.  Изплащане на компенсации на специализирани предприятия за хора с увреждания в пълен размер на осигурителния доход на работници и служители от специализираните предприятия и кооперации, включени в списъчния брой на персонала на предприятието,......още

Кратък преглед на Постановление № 55 на Министерския съвет за изплащане на компенсации на работодатели.

30.03.2020

            С Постановление № 55 на Министерския съвет са приети изискванията и процедурата за изплащане на компенсации на работодатели. Възникват редица въпроси във връзка с тълкуването на Постановлението, обжалването на откази на Агенция по заетостта и други.               До 21 април 2020 г. се приемат заявления и документи за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 55/30.03.2020 г., които......още

Мярката 60:40

30.03.2020

С ПМС № 55/30.03.2020 г., обн. ДВ бр. 31/01.04.2020 г. бяха приети условията и реда за подпомагане на работодатели, засегнати от извънредното положение и мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19; Мерките са насочени към работодатели, които изпитват затруднения във връзка със запазването на заетостта в своите предприятия, но имат положителни перспективи за бизнеса си и желаят да запазят работните места на своите работници......още

План за действие по социална икономика 2020-2021 г.

27.02.2020

В изпълнение на Националната концепция за социална икономика и в съответствие с правната рамка – Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, предстои приемане на План за действие по социална икономика за периода 2020-21 г. Основната цел на предвидените в плана мерки е подпомагане утвърждаването на сектора на социалната и солидарна икономика в страната и приоритетно развитие на всички онези аспекти, които водят до положителна......още

Новия Закон за хората с увреждания

30.04.2019

От 01.01.2019 г. влезе в сила новият Закон за хората с увреждания. Неговото създаване възникна от необходимостта да започне реформа, съобразена и отговаряща на изискването за синхронизиране на българското законодателство с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана от Парламента още през януари 2012 г.             Глава четвърта, Раздел III от закона обхваща заетостта на хората с увреждания,......още

Одобрен е проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

30.08.2018

Правителството одобри проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика. Нормативният акт цели развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл, с което се цели да се подобри достъпа до заетост и обучения на хората от уязвимите групи, да се създадат условия за повишаване на техния жизнен стандарт и да се намали социалното неравенство. Законопроектът дефинира същността, мястото и ролята на социалните......още

Министерският съвет прие План за действие по социална икономика на 14.03.2018 г.

31.03.2018

Правителството прие План за действие в периода 2018-2019 г. за изпълнение на Националната концепция за социална икономика. В документа са заложени дейности, които се очаква да допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България. Ясната видимост на социалните предприятия е съществен фактор за развитие на сектора. Във връзка с това в плана са заложени информационни кампании, форуми......още

Отворено писмо до медиите от национално представителните организации на и за хора с увреждания

28.04.2017

На 5-ти май – Европейския ден за протест на хората с увреждане, се обръщаме към вас с апел за подкрепа, за да бъде животът ни по-малко зависим. В последните месеци активно се разпространяват данни, които противоречат, както на европейската, така и на българската статистика, в това число и на данните на НОИ. Навсякъде по света хората с увреждания представляват най-бедната група от населението. Същевременно у нас коалиционните партньори......още

Пресконференция „Създаване на заетост за хората с увреждания“

28.04.2017

На 29 март т.г. в залата на бул.Дондуков 11 в София се проведе Пресконференция „Създаване на заетост за хората с увреждания”. Участие взеха Стилиян Баласопулов  – председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, Елка Тодорова –  председател на УС на Националната федерация на работодателите на инвалиди, Веска Събева – председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия и и Минчо Коралски......още

Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки

15.07.2016

На 13 юли т.г. на свое заседание Правителството определи Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки в предвидените в ЗОП случаи. Освен предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, ще има възможност да се възлагат и на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. В......още

Международна конференция "Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и практики"

19.04.2016

На 22 март 2016 г. в София се проведе Международна конференция на тема „Равнопоставеност на хората с увреждания. Постижения и практики“. Събитието е част от програмата на Българското председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа. Във форума участваха представители на високо ниво от български и европейски институции. В дискусията се включиха експерти от над 12 държави, както и от национални и международни неправителствени......още

Кръгла маса „Проблеми при интеграцията на хората с увреждания в България“

19.04.2016

На 28 март в Народното събрание на Р България се проведе кръгла маса - дискусионен форум на тема „Проблеми при интеграцията на хората с увреждания в България“. На срещата участваха народни представители, представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за хора с увреждания, национално представителни организации на и за хора с увреждания, включително и НФРИ. Дискусията беше открита от д-р Султанка Петрова,......още

Председателят на НФРИ взе участие в заседание на междуведомствената работна група, разработваща проект на Закон за социалната икономика

19.04.2016

На 24 март 2016 г. в Министерство на труда и социалната политика се състоя заседание на междуведомствената работна група, подготвяща проект на Закон за социалната икономика/социално предприемачество, в което участва председателя на НФРИ Е.Тодорова. В рамките на заседанието Е.Тодорова представи позициите и предложенията по първия проект на Закон за социалната икономика и предприемачество, а именно да се търси разширяване на кръга социални......още

Семинар „Европейски перспективи пред развитието на социалната икономика в България“

19.04.2016

На 30 март т.г. в Експо център „Флора Бургас”, гр.Бургас се проведе семинар „Европейски перспективи пред развитието на социалната икономика в България, организиран от Фондация „Солидарно общество”. Участие в семинара взеха Г.Пирински – член на Европейския парламент, Васил Асенов – държавен експерт в МТСП, Иван Карагьозов – Център за психологически изследвания, местни власти, представители на неправителствени организации......още

Семинар „Предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания”

19.04.2016

Председателят на НФРИ участва в първия семинар на Българска съдийска асоциация на тема „Предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания“ на 2 април 2016 г. в гр.Пловдив. Основните теми, които бяха засегнати от лекторите в семинара Карлос Алфонсо Казанова, съдия в Кралство Испания и Анета Генова, адвокат в Софийска адвокатска колегия, бяха Защитата на човешките права, съгласно европейското законодателство,......още

Оперативните програми на ЕС – възможност за специализираните предприятия

19.04.2016

Оперативните програми на ЕС предоставят възможност за получаване на безвъзмездна финансова помощ и обхващат всички икономически сегменти. Посредством тези безвъзмездни средства малките и средни предприятия, в това число и специализираните предприятия, могат да финансират инициативи като закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, разработване и внедряване на иновации, развитие на предприемачество, подобряване на......още

Професията „Консултант по подкрепена заетост“ вече съществува в България

15.03.2016

Благодарение на усилията на българските партньори по проекта COACH@WORK и по-специално на НАПОО и НФРИ, професията „Консултант по подкрепена заетост“ бе включена в Националната класификация на професиите и длъжностите. Това дава възможност на българските работодатели да назначават такива специалисти на съответната работна позиция. Според Националната квалификационна рамка професията е с 3-то ниво на квалификация....още

Двугодишен план ще развива и популяризира социалната икономика и предприемачество

15.03.2016

Министерският съвет прие на 2 март т.г. План за действие по социална икономика за 2016 – 2017  г. Целта на документа е развитие и популяризиране на социалната икономика и предприемачество. В плана са заложени редица информационни кампании и форуми за повишаване на видимостта на социалните предприятия в България, както и представяне на добрите практики в тази сфера. Стратегическият документ предвижда разработване на методика за оценяване......още

Изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

15.03.2016

Приетите промени по програмата имат отражение към     модела на прилагане на финансовите инструменти в България за период 2014 – 2020 г. , който бе изработен през 2015 г., т.е. след одобрението на ОП РЧР на 27 ноември 2014 г. „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е държавно дружество, учредено с цел да изпълнява роля на фонд на фондовете при прилагането на финансови инструменти по всички оперативни програми в страната.......още

Новата оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ осигурява 102 млн. евро финансови гаранции за бизнеса

15.03.2016

Новата оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни фирми в страната. Споразумението по нея бе подписано от министър Лукарски, от главния директор на ГД „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия Валтер Дефа, от изпълнителния директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт и от директора на Дирекция „Централна и Южна Европа“......още

Европейски акт на достъпност - 10 стоки и услуги ще бъдат гарантирано достъпни за хората с увреждания

20.01.2016

Десет стоки и услуги трябва да станат достъпни за хората с увреждания и пенсионерите, според проект за европейска директива, предложена от Европейската комисия. Европейският акт за достъпността определя общи изисквания към интерфейса на банкомати и банкови услуги, компютри, операционни системи, смартфони, телефони и телевизионно оборудване, телефонни и аудиовизуални услуги, както и към услугите, предлагани от въздушния, жп, автобусния......още

Съвместни действия между национално представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с публикации в медиите за намаляване на инвалидните пенсии на работещите хора с увреждания

29.12.2015

Инвалидната пенсия на хората, които работят, да се намалява наполовина, според  анализът на ТЕЛК и инвалидните пенсии, възложен от вицепремиера Меглена Кунева. Съгласно анализа ограничението за получаване на пълния размер на пенсията трябва да важи за хората, които след инвалидизирането са продължили да работят същата професия. Подобно предложение обаче противоречи на решение на Конституционния съд от 1997 г., според което не може......още

Промени на нормативната уредба за специализираните предприятия при кандидатстване по обществени поръчки

29.10.2015

В ДВ.бр.79/13.10.2015 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в заявлението или в офертата си номера, под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от АХУ, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава –......още

На 22.10.2015 г. се проведе заседание на работната група по социална икономика към министъра на труда и социалната политика.

29.10.2015

Председателят на НФРИ  Е.Тодорова в качеството си на редовен член на работната група по социална икономика към министъра на труда и социалната политика взе участие в работата на заседанието на 22.10.2015 г. Участниците в заседанието обсъдиха  Правилата за работа на междуведомствената работна група и приеха Правила за учредяване на Годишна награда за социални иновации в подкрепа на социалната икономика. Две са основните идеи, които......още

Прецизират се разпоредбите, свързани със структурата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

29.10.2015

Правителството прие промени в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания.  Най-важните промени засягат разпоредбите, свързани със структурата на консултативния орган. Предвижда се в заседанията на Националния съвет да могат да участват като наблюдатели представители на различни институции,......още

Допълнителни средства по Националния план за действие по заетостта 2015 г.

15.09.2015

Нови 2378 лица ще бъдат включени в заетост след преразпределение на Националния план за действие по заетостта. Общата сума, пренасочена за откриване на нови работни места и включване в професионални обучения, възлиза на 2 221 930 лева. Най-голям дял от тях – 1.1 млн.лв. ще бъдат насочени за осигуряване на заетост и квалификация на хора с трайни увреждания. Със средствата ще бъдат обхванати 545 безработни с увреждания. Останалата сума......още

Становище във връзка със системата на ТЕЛК и решаване на някои проблеми на медицинската експертиза

20.02.2015

НФРИ подкрепи внесеното от национално представените организации Становище относно системата на ТЕЛК и решаването на някои проблеми на медицинската експертиза. През последните няколко години в обществото се тиражират от медицински и социални експерти, ръководители в системата на здравеопазването, социалната сфера и неправителствения сектор, политици и журналисти предложения за реформи  в здравеопазването в т.ч в медицинската експертиза.......още

Заседание на междуведомствената работна група по въпросите на социалната икономика

30.01.2015

Заседанието на междуведомствената работна група по въпросите на социалната икономика се проведе на 25.01.2015 г. в МТСП. По време на работната група бяха разгледани беше обсъден и приет Отчета за изпънение на  политиката по социлна икономика за 2014 г. и бяха направени предложения за промяна на законодателството с цел по-добра рамка за развитие на социалните предприятия в България, от фондация „Български център за нестопанско право“,......още

Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към МС

30.01.2015

Председателят на НФРИ, г-жа Елка Тодорова участва в работата на провденото заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерски съвет, на 22.01.2015 г. Заседанието беше водено от председателя на съвета, вицепремиер и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Членовете на съвета разгледаха и обсъдиха:   Ø  проект на Концепция за промени в нормативната уредба във връзка с прилагането......още

Протестно писмо до 43-то Народно събрание на РБългария

15.01.2015

Национално представителните организации на и за хората с увреждания членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет изпратиха протестно писмо до Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева и до председателите на парламентарни групи на 43-то Народно събрание във връзка с гласуваното в Комисията по бюджет и финанси отнемане на 25% от социалната пенсия за инвалидност на хората с най-тежки......още

Създаване на парламентарна група по въпросите за уврежданията към Европарламента

15.01.2015

Президентът на Европейския форум на хората с увреждания (EDF) г-н Янис Вардакастанис е отправил призив за установяване на контакти с евродепутатите от съответната страна за подпомагане създаването на Междуведомствена комисия (група) по въпросите на уврежданията при Европейския парламент. Предстои гласуване на въпроса в Европарламента и формирането отново на такава група е приоритет за организациите-членки на EDF, тъй като Междуведомствената......още

Заседание на Междуведомствената работна група по социална икономика

17.12.2014

На 27.11.2014 г. в МТСП се проведе първото заседание на междуведомствената работна група по социална икономика към министъра на труда и социалната политика, в която е включена и председателят на федерацията Е.Тодорова. На проведеното заседание беше разгледано състоянието към момента на националната и европейска политика по социална икономика и необходимостта от законодателна инициатива за подкрепа и дефиниране на социалното предприятие.......още

Реална картина и предизвикателства пред социалните предприятия в България

17.12.2014

Липса на нормативно регламентирана правна рамка, свързана с дефиниция на социалните предприятия с цел правилно насочване на политиките в областта; В България все още няма легална дефиниция на социално предприятие, но има набор от характеристики (в Националната концепция за социална икономика), които са отправна точка за идентифициране на социално предприятие. 2.         По-голямата част от социалните предприятия......още

Кръгла маса по теми, касаещи реализацията на хора с увреждания на пазара на труда

17.12.2014

На 04 декември 2014 г  в зала „София” на BEST WESTERN PLUS City Хотел, се проведе кръгла маса по теми, касаещи наемането на хора със специфични потребности на реалния пазар на труда, организирана от Национално сдружение „Хермес”.  Представен беше и вътрешен проект «На работа» на сдружението. Проектът е собствена инициатива на сдружението и ще е постоянно действащ. Неговата цел е да предостави на хора със специални потребности по......още

Декларация за заетост на EASPD

15.10.2014

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), която представлява над 10 000 организации, доставчици на социални услуги в цяла Европа, има за основна цел насърчаване на равните възможности за хората с увреждания чрез ефективни и висококачествени системи за услуги. Един от резултатите на дългогодишните усилия в тази насока е Декларацията за заетост на EASPD, която подчертава спешния и траен проблем със заетостта......още

Среща в АХУ във връзка с прилагането на помощта de minimis

15.10.2014

На 29 септември тази година председателят на Националната федерация на работодателите на инвалиди се срещна с ръководството на Агенцията за хората с увреждания във връзка с прилагането на правилото „де минимис” и въвеждане на определението „едно и също предприятие” Целта на срещата беше да се търсят пътища за преодоляване на ограничението, което възниква за общинските предприятия и някои други членове на федерацията от......още

Европейската комисия подписа Споразумението за партньорство с България

14.08.2014

На 7 август 2014 г. Европейската комисия сключи Споразумението за партньорство с Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014 - 2020 г. Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през програмния период 2014-2020 г. Това е документът,......още

НФРИ се включи в консултации по доклада на Национален алианс за демократичен, устойчив и социален Европейски семестър

14.08.2014

Във връзка с работата на НФРИ в консултациите към Европейска анти-бедност мрежа, съвместно с други социални партньори – беше подготвен доклада на организациите, обединени в Националния алианс за демократичен, устойчив и социален Европейски семестър с цел подобряване на семестъра на национално и на европейско ниво. По инициатива на Европейска анти-бедност мрежа в партньорство с множество европейски организации, България е една......още

Министерският съвет актуализира Списъкът на стоките и услугите, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки

14.08.2014

На 23 юли 2014 г.  министърът на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов внесе на заседание на Министерски съвет приетия от НСИХУ към МС Проект на Решение за  утвърждаване на Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставените услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки. След станалите разискванията......още

Нов инструмент за финансов инженеринг за бизнес разширяване на българските малки, средни и междинни предприятия

14.08.2014

Министерският съвет одобри проекта на Мандатно споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и „Джереми България” ЕАД. Споразумението предвижда на ЕИФ да се предоставят ограничени права, свързани с представителство на „Джереми България” ЕАД като инвеститор в органите на Мецанин фонда. Мецанин фондът е един от инструментите......още

На 4 юли т. г. в Министерството на труда и социалната политика, се проведе пресконференция по проекта на Агенцията за хората с увреждания „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“

15.07.2014

Проектът се изпълнява от Агенция за хората с увреждания с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Участие в срещата взеха заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Янкова и Лазар Лазаров и изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) Минчо Коралски. Основната цел на проекта е Агенция......още

Актуализиране на Списъка на стоките, услугите и строителството, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки

15.07.2014

С промените в Законът за обществените поръчки  (Обн., ДВ, изм., бр. 40 от 13.05.2014 г.), в частност - чл.16 „г”, и с предстоящото актуализирането на Списъка на стоки и услуги чрез възлагане на специализирани предприятия и кооперации,  НФРИ положи всички усилия за създаване на реален инструмент за подкрепа и осигуряване на поръчки на специализираните предприятия и кооперации, чрез приемане на специфични разпоредби по Закона за обществените......още

Разработване на Концепция за промени в нормативната уредба в съответствие с прилагане на чл. 27 Работа и заетост от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН

15.07.2014

Във връзка с работата по разработване на Концепция за промени в нормативната уредба в съответствие с прилагане на чл. 27 Работа и заетост от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, Е.Тодорова като представител на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и член на работната група внесе следните предложения за осигуряване на равни възможности и гарантиране свободен достъп на хората с увреждания до правото на......още

Приет а е Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средни предприятия 2014-2020 г.

20.06.2014

Министерския съвет се прие „Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия 2014-2020”. Стратегията интегрира европейската политика към малките и средните предприятия (МСП) и целите от Програмата на правителството. Националната стратегия обхваща всичките 10 области на въздействие от Акта за малкия бизнес (Small Business Act) по отношение, на които се следи развитието на малките и средните предприятия. Сред......още

Приет е Планът с мерки за 2014-2015 г. за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания

20.06.2014

Министерският съвет прие План за действие за периода 2014-2015 г. по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. Стратегическата и оперативните цели в него са насочени към осигуряване на трудова заетост на безработни лица с трайни увреждания. С планът се предвижда осигуряване на подходящи форми за квалификация и преквалификация, на заетост, на достъпна среда, трудово посредничество, на средства, приспособления......още

Две важни промени в ЗОП

20.06.2014

С последните промените в ЗОП, специализираните предприятията ще имат по-изразено преимущество, като възложителят на обществена поръчка ще бъде длъжен да отдели в отделна позиция предмета на поръчката, годен за изпълнение от предприятия на хора с увреждания. Допълнената и изменена регламентация се съдържа в чл. 16 г от закона, както писахме в предишните броеве на Информационния бюлетин. По силата на тези текстове подизпълнителите на предприятие......още

Мерки заложени в новия програмен период по ОП Иновации и предприемачество и ОП Развитие на човешките ресурси за специализираните предприятия и коопераци за хора с увреждания

20.06.2014

Специализираните предприятия и кооперации ще бъдат бенефициент по две от оперативните програми – ОП Иновации и предприемачество (досегашната ОП Развитие на конкурентноспособността на българската икономика) и ОП Развитие на човешките ресурси. В рамките на досегашния програмен период, който обхваща 2007 – 2013 г., по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е проведена една процедура......още

Заседания на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет на 8 май и на 21 май 2014 г.

04.06.2014

През м.май 2014 г. се проведоха две заседания на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет. На заседанието на 8 май т.г. беше обсъден проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. Членовете на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания се запознаха с достъпа до финансиране и приоритетните оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси......още

Конференция на тема “Насърчаване на социалното предприемачество възможности и перспективи” 20 март 2014, гр.Пловдив

25.03.2014

В рамките на Третия европейски панаир се състоя и конференция на тема „Насърчаване на социалното предприемачество – възможности и перспективи”  в Конгресния център на Международен панаир Пловдив. На нея представители на Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет и Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия (СЕКОП) представиха новите моменти в политиката......още

Национално представителните организации с членове специализирани предприятия и кооперации за хора с

15.10.2013

Във връзка с възстановяване на 50 на сто от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия и кооперации, национално представителните организации направиха предложение, което внесоха в Министерски съвет. Редът за възстановяване на осигурителните вноски  е определен в  Наредбата за  реда за  възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази......още

Промени в Националния план за действие по заетостта гарантират допълнителни места за безработни

15.10.2013

Правителството одобри промени в Националния план за действие по заетостта през 2013 г., за разкриване на допълнителни работни места за младежи до 29-годишна възраст. Младите хора са сред най-уязвимите групи на пазара на труда и срещат най-много трудности при намиране на работа. В България младежите до 24-годишна възраст, които са регистрирани в бюрата по труда към края на юли т. г. са 34 412. От тях 63,6% са без квалификация, а 7,9% са висшистите. В......още

Работна среща в МОН с националните организации на и за хората с увреждания

30.09.2013

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова, проведе среща на 17.09.2013 г. с национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерския съвет. Представителите на НСИХУ поставиха редица въпроси, свързани с включващото обучение на децата със специални образователни потребности и с постигането на по-добра подкрепяща среда......още

Облекчава се достъпа до обществени поръчки за фирми и кооперации за хора с увреждания

22.08.2013

На 20 август 2013 г. в Гранитна зала на Министерски съвет, вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева проведе среща с национално представителните организации на хората с увреждания. Работната среща беше свързана със  „Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки”. В срещата участваха представители на Министерски съвет, Министерството на труда и социалната политика и на Агенцията по обществени......още

Среща със зам.-министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова

09.05.2013

  На 9 май 2013 г. представители на национално-представителните организации на и за хора с увреждания се срещнаха със зам.-министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова На срещата на 9 май т.г. участваха изпънителния директор на АХУ Минчо Коралски, председатели от национално представителните организации на и за хора с увреждания, между които и Е.Тодорова. Срещата беше инициирана от национално представителните организации......още

ЕК излезе с нови мерки за правата на гражданите

09.05.2013

Европейските граждани да получават до 6 месеца обезщетения за безработица от родната си страна, докато си търсят работа в друга държава - членка. Това е една от 12-те мерки за укрепване на правата на европейците, предложени от Европейската комисия (ЕК), записано в доклада за гражданството на ЕС. Да бъде изработена единна карта за хората с увреждания, която ще гарантира, че тези граждани ще могат да ползват определени предимства в рамките......още

Избираме личен доктор онлайн. Задължават болниците да издават епикризите веднага

02.04.2013

  Личните лекари вече могат да бъдат избирани онлайн от всеки здравноосигурен у нас след достъп до медицинското си досие чрез единната електронна система на касата.За влизането в собствените ни досиета няма да е необходим електронен подпис, с какъвто сега разполагат малцина.   Предвижда се и възможността всеки гражданин да се абонира в електронната система на касата за уведомяване при всяко нанасяне на диагноза или лечение......още

500 информационни центъра информират гражданите в Европа

02.04.2013

Правата на гражданите се превръщат в реалност: 500 информационни центъра информират гражданите в Европа   Информационните центрове Europe Direct разясняват правата на гражданите. Новите центрове бяха избрани от Европейската комисия за срок от пет години въз основа на открит конкурс. Спечелилите кандидати, съфинансирани от Европейската комисия, вече могат да използват етикета „Информационен център Europe Direct“. Повечето центрове са......още

Нова европейска директива Late Payment Directive (2011/7/ЕС) влезе в сила в целия ЕС на 16 март.

02.04.2013

  Новите правила са ясно формулирани: Държавните органи трябва да извършат плащане за получени стоки и услуги в срок от 30 календарни дни или при извънредни обстоятелства - в срок от 60 календарни дни.   Новите мерки не са задължителни за предприятията, доколкото те получават правото да предприемат действия, но не и задължението за това. При определени обстоятелства дадено предприятие може да пожелае да удължи платежния срок......още

Правителството одобри разпределението на спешния пакет от социални мерки

02.04.2013

  На редовното си заседание на 03.04.2013 г. правителството одобри предложеното от тристранния съвет разпределение на 41 млн. лева, които бяха осигурени за спешни социални мерки сред най-уязвимите групи. Финансирането по пера остава 75% за заетост и 25% за еднократни социални помощи с цел да се осигури работа на 15 930 души, като приоритетни ще бъдат младите хора до 29 години, безработни с трайни увреждания и с малки деца, дълготрайно незаетите.    Най-много......още

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г.

02.04.2013

Националният осигурителен институт (НОИ) дава старт на програмата за профилактика и рехабилитация за 2013 г. Средствата, предвидени за нейната реализация през тази година, са в размер на 15 362 329 лв. Предвижда се в рамките на тази сума да бъдат отпуснати парични помощи за профилактика и рехабилитация на около 39 400 лица. Продължителността на профилактиката и рехабилитацията за едно правоимащо лице е 10 дни, като НОИ покрива изцяло разходите......още

Агенцията за хора с увреждания обяви конкурси за финансиране на проекти

04.03.2013

  Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Проектите се изготвят по новата Методика съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ. 1. По раздел IІ от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:             - максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.  ......още

КОНКУРС „Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти

04.03.2013

Срок: 19.03.2013 г., 17.30 ч. Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение за хората с увреждания” Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи......още