Нашата консултация

Предоставяне на целеви средства за изплащане на целеви помощи за придружител или за ползване на жестомимични услуги

26.02.2018

Агенция за хората с увреждания уведомява всички заинтересовани лица, че са сключени Договори за 2018 г. за предоставяне на целеви средства за изплащане на  целеви помощи за придружител или за ползване на жестомимични услуги със  Съюз на инвалидите в България, Съюз на слепите в България, Съюз на глухите в България, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения и Център за психологически изследвания.

Съгласно чл. 51, чл. 52, чл. 53 и чл.53а от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания право на целева помощ имат лицата, както следва:

Чл. 51. Лицата с увреден слух и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане имат право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8 лв. на час при ползване услугите на държавна и/или общински администрации, здравни, образователни и културни институции. Целевата помощ се изплаща чрез бюрата за жестомимичен превод към Съюза на глухите в България.

Чл. 52. Лицата с увредено зрение и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения и в размер 5 лв. на час. Целевата помощ се изплаща чрез териториалните структури на Съюза на слепите в България.

Чл. 53. Трудноподвижни лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения в размер 5 лв. на час. Целевата помощ се изплаща чрез териториалните структури на Съюза на инвалидите в България и чрез териториалните структури на Центъра за психологически изследвания.

Чл. 53а. Лицата с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5 лв. на час. Целевата помощ се изплаща от чрез териториалните структури на Българската асоциация на лица с интелектуални затруднения.

Получаването на целевите помощи не е обвързано с членуването или не в изброените национално представени неправителствени организации.