НОВИНИ

Кръгла маса "Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България" на 19.06.2023 г. в София

30.06.2023, Бюлетин № 6

На 19 юни 2023 г. в сградата на Народното събрание се проведе кръгла маса "Проблемите на хората с увреждания и децата с хронични заболявания, редки болести и диабет в България" Срещата се организира от парламентарната група на "Продължаваме Промяната - Демократична България". Участие в дискусията взеха народните представители от ПП-ДБ Васил Пандов, Елисавета Белобрадова и Росица Пандова, представители на организации на и за хора с увреждания, медии. Участие......още

Национален форум "Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания" в Пловдив

30.05.2023, Бюлетин № 5

На 30 май 2023 г. в град Пловдив се проведе Национален форум "Социалната отговорност на големите корпорации и работния потенциал на хората с увреждания", организиран от "Балкански институт по труда и социалната политика", ХОЛДИНГ КЦМ 2000 и подкрепата на НФРИ. Фокусът на събитието бяха хората с увреждания като потенциал на българския пазар на труда, както и държавните механизми за насърчаване и подпомагане на бизнеса за създаване на работни места за хора......още

Онлайн среща на 27.04.2023 г. с представители от Европейския форум за хората с увреждания на която беше представен 7-ия доклад за правото на труд на хората с увреждания

04.05.2023, Бюлетин № 4

На 27.04.2023 г. Европейският форум за хората с увреждания организира онлайн среща на която беше представен 7-ия доклад за правото на труд на хората с увреждания. Участие от страна на НФРИ взе председателят Е.Тодорова. Седмото издание на Доклада за човешките права на Европейския форум за хората с увреждания се фокусира върху правото на труд на хората с увреждания.   За много хора с увреждания намирането и поддържането на качествена работа остава голямо предизвикателство.......още

Международни участия

Партньорство с академични среди, неправителствени организации и социални предприятия в периода 24-28 март 2022 г. в Испания

25.03.2022, Бюлетин № 3

Представители на специализирани предприятия взеха участия в организираните от НФРИ партньорства с академични среди, неправителствени организации и социални предприятия в периода 24-28 март 2022 г. в гр.Мурсия и гр.Картахена в Испания. На 24 и 25 март 2022 г. екипът по проект CSR in 4.0 ......още

Участие в Онлайн събитие за повишаване на осведомеността „Предизвикателства и добри практики в подкрепа на възрастни хора с увреждания”

30.12.2021, Бюлетин № 13

            На 6.12.2021 г. НФРИ взе участие в онлайн събитието „Предизвикателства и добри практики в подкрепа на възрастни хора с увреждания”, организирано от Европейската платформа за рехабилитация. Различни експерти представиха своите практики......още

Представяне на резултатите от проекта Иновентър в Международна онлайн стажантска програма „Дигиталните технологии като условие за трансформация на професионалното образование. Чужди практики" на 10 декември 2021 г.

30.12.2021, Бюлетин № 13

            На 10 декември т.г. Елеонора Негулова, експерт по проекта Иновентър представи темата „Социална интеграция, предприемачество и учене с използване на технологии чрез VET – проект Иновентър” по време на Международната онлайн стажантска......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Ръководства в областта на социалните иновации

25.06.2022, Бюлетин № 6

ГД „Трудова заетост и социални въпроси“ към Европейската комисия публикува две допълващи се ръководства в областта на социалните иновации.           Проектите за социални иновации имат за цел да предоставят иновативни решения на днешните обществени......още

Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

25.06.2022, Бюлетин № 6

Правителството прие План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество......още

Нова мярка по Програма РЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика на местно и регионално ниво

25.06.2022, Бюлетин № 6

През есента на 2022 г. предстои стартирането на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан......още

Проекти и програми

BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение"

15.08.2023, Бюлетин № 8

            Краен срок за кандидатстване: 29.09.2023 г., 17:30 ч. Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани допустимите бенефициенти да представят проектни предложения по процедура......още

Процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Националния план за устойчивост и развитие

02.07.2023, Бюлетин № 7

Краен срок за подаване на предложенията: 16:30 часа на 03.10.2023 г.             Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова......още

Конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

30.05.2023, Бюлетин № 5

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.           Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия......още

Нашата консултация

Социалните помощи ще бъдат обвързани с линията на бедност от 1 юни 2023 г.

06.02.2023, Бюлетин № 1

От 1 юни размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от стойността на линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това реши парламентът с приемането на промени в Закона за социално подпомагане. Законодателните......още

Насърчителни мерки за работодатели, при наемане на хора с увреждания

21.10.2022, Бюлетин № 10

Общи изисквания: работодателят трябва да отговоря на  следните условия (чл. 50, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, ППЗНЗ): 1. да няма изискуеми публични задължения; 2. да е регистриран по действащото законодателство; 3. да няма задължения......още

Промени в Кодекса на труда в сила от 01.08.2022 г.

19.08.2022, Бюлетин № 8

Промени в Кодекса на труда  в сила от 01.08.2022 г.             Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г. въвежда промени в националното ни законодателство във връзка с имплементиране на две европейски директиви.......още