Нашата консултация

Регистри на минималните и държавните помощи към МФ и АХУ

20.02.2015

При попълването на декларацията за минималните помощи към Агенцията за хора с увреждания, може да ползвате справочната информация в Регистъра на минималните и държавните помощи на сайта на Министерство на финансите http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx или може да ползвате справочната информация в Регистъра на минималните и държавните помощи на сайта на Агенцията за хората с увреждания, към МТСП http://ahu.mlsp.government.bg/portal/rma/list/

И в двата регистъра може да се направи съответната справка за получените минимални и държавни помощи като се въведе БУЛСТАТ номера на предприятието. 

Въпреки, че информацията, съдържаща се в Регистрите на минималните и държавните помощи, има справочен характер и въвеждането на данните в системите е по инициатива на администраторите на минимални и държавни помощи - МФ и АХУ, юридическите лица могат да ползват информацията. 

Имайте предвид, че единствено декларатора (вие) носи (носите) отговорност относно верността на информацията която представя/те с попълнената от него/вас декларация към АХУ.