Нашата консултация

Трудов договор с условия за стажуване

15.11.2014

Съгласно Кодекса на труда, трудовият договор с условие за обучение по време на работа е типичен трудов договор  с малко по-широко регламентирани задължения  работодателите и задължително определен наставник.

Какво законодателят счита за „стажуване“?

Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя  или на определен от него наставник с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност.

Самият наставник може да бъде лице от същото предприятие, което притежава квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването, и не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия.

Особености на самия трудов договор с условие за стажуване.

За да може лицето да полага труд въз основа на трудов договор с условие на стажуване следва:

§  Да е на възраст до 29 години;

§  Да е завършило средно или висше училище;

§  Да е без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност.

Договорът се сключва за работа на длъжност, която съответства на придобита от него квалификация.

Трудов договор с условие за стажуване с едно и също лице може да се сключва само веднъж.

Извън изискванията, които законодателят поставя за всеки трудов договор, с трудовия договор с условие за стажуване се определят:

§  начинът и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения,

§  името и длъжността на наставника,

§  времетраенето на договора, което не може да бъде по-малко от 6 и повече от 12 месеца,

§  други условия, свързани със стажуването.

Удостоверяване на резултатите от обучението.

В 14-дневен срок от прекратяването на договора работодателят издава препоръка на лицето, удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при кандидатстване за работа при друг работодател.

Всички останали изисквания, свързани със сключването и прекратяването на трудовия договор,трудова му книжкаотпуски както и за всички други отношенията между страните по трудовия договор с условие за обучение по време на работа се прилага действащото трудово законодателство.

Вижте в Кодекс на труда, чл.233 – относно размера на отпуска поради бременност, раждане и осиновяване;

чл.233а – относно какво е стажуване и изискването за нарочен наставник;

чл.233б – относно изискванията за сключване на трудовия договор за стажуване;

чл.233в – относно задължението работодателят да издаде на служителя препоръка