Нашата консултация

Работодател с 50 и повече от 50 работници и служители е длъжен да определи квота за назначаване на хора с трайни увреждания, съгласно разпоредбите на Закон за хората с увреждания (ЗХУ) и Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ).

20.03.2024

Краен срок за изпълнение:  31.03.2024 г.

 

Процедура по изпълнение изискванията на Закона за хората с увреждания

          1. Задължение за назначаване на хора с увреждания

          Съгласно чл. 38. ал.1 от Закона за хората с увреждания с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания* в обичайна работна среда работодателите назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва:

          1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;

          2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

          * По смисъла на пар. 1, т. 2 от ДР на ЗХУ „хора с трайни увреждания“ са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Удостоверява се с експертно решение на ТЕЛК.

          2. Определяне на средносписъчен състав

          По силата на Закона за статистиката, работодателите са длъжни ежегодно до края на м. март да предоставят на НСИ данни за средносписъчен брой на наетите лица за предходната календарна година.

          За изчисляване на средносписъчния състав се прилага Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала.

          След като се определи средносписъчния състав за предходната година се установява дали и колко хора с трайни увреждания по квота следва да бъдат назначени. Пристъпва се към А) процедура по назначаване, Б) процедура по освобождаване, ако предприятието отговаря на условията В) въвеждане на алтернативни мерки или Г) плащане на наказателни вноски.

          А) Процедура по назначаване

Съгласно  чл. 22, ал. 1  на Правилника за прилагане на закона за хора с увреждания (ППЗХУ) за изпълнение на квотата ежегодно до 31 март работодателят предприема някое от следните действия за наемане на хора с трайни увреждания:

1.Работодателят провежда търсенето и подбора сам.

 • Ако във фирмата вече има назначени такива лица, чиито брой покрива необходимата квота не е необходимо да се предприемат последващи действия. Препоръката е да имаме поименен списък на лицата с трайни увреждания и длъжността, на която са назначени, за да можем лесно да докажем изпълнението на квотата при проверка от инспекция по труда, както и да докажем, че те не се припокриват с определните места за трудоустрояване по  чл. 315 от КТ , тъй като в чл. 38, ал. 2 на Закона за хората с увреждания е записано, че работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата. Процедура за определяне на подходящи работни места за лица с намалена работоспособност, съгласно чл. 315, ал.1 от КТ можете да намерите ТУК.
 • Работодателят изготвя ежегодно, но не по-късно от края на януари, списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Списъкът се съхранява в предприятието и се представя при поискване от контролните органи.
 • Ако във фирмата няма назначени такива лица в срок от три месеца работодателя следва да назначи на работа човек/хора с трайно увреждане, за да запълни квотата си. Не е необходимо да се подават заявления или списъци към никакви институции, но в този случай работодателят няма да има възможност да се освободи от задължението за назначаване на лица с трайни увреждания при липса на такива лица, тъй като тази възможност е заложена в закона само когато се работи с Бюрата по труда или лицензирани частни агенции за подбор.

          2. Работодателят използва услугите на Бюрата по труда, като в този случай  уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е неговото седалище. Попълва се уведомление по утвърден образец и се входира в Агенция по заетостта. На сайта на Агенция по заетостта са налични образец на уведомлението и информация за работодателите относно попълването му, сроковете и начините за уведомяване, които можете да намерите ТУК.

          3. Работодателят използва частна агенция, с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, като се попълват документи, подготвени от съответната агенция.

          В срок 3 месеца от предприетите действия за наемане работодателят следва да назначи на работа човек с трайно увреждане, който отговаря на изискванията за заемане на съответното работно място.

          Важно! Работодателят следва писмено да определи изискванията за заемане на всяко работно място като се посочи каква квалификация и стаж са необходими. За целта може да се използва информацията от длъжностните характеристики. Ако дадено лице не отговаря на тези изисквания работодателят няма задължение да го назначи само защото дадено лице е „лице с трайно увреждане“.

          Б) Процедура по освобождаване от назначаване на лица с трайни увреждания съгласно квотите

Условията за освобождаване на работодателя от задължението за наемане на хора с трайни увреждания са описани във Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания:

 

 1. Броят на работниците и служителите към 31 декември на предходната календарна година, които полагат труд при условията на първа и/или втора категория труд е 50% или над 50% от средносписъчната численост на персонала в съответното предприятие за предходната календарна година;
 2. Броят на работниците и служителите към 31 декември на предходната календарна година, работещи при условията на установено намалено работно време и/или имащи право на допълнителен платен годишен отпуск, е 50% или над 50% от средносписъчната численост на персонала в съответното предприятие за предходната календарна година.
 3. Общият брой на работниците и служителите към 31 декември на предходната календарна година, които полагат труд съответно при условията на първа и/или втора категория труд и на работниците и служителите, работещи при условията на установено намалено работно време и/или имащи право на допълнителен платен годишен отпуск по реда на чл. 156, ал. 1, т. 1  от Кодекса на труда, е 50% или над 50% от средносписъчната численост на персонала в съответното предприятие за предходната календарна година. Наличието на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания, се обосновават писмено от работодателя, съвместно със службата по трудова медицина, съгласно заложените ѝ функции за консултиране и подпомагане на работодателите. При проверка контролните органи изследват писмената обосновка на работодателя, като правят преценка за наличието или за липсата на съответните специфични фактори в работната среда, посочени в обосновката, които не позволяват наемане на хора с трайни увреждания. Работодателят би следвало да приложи към обосновката документирани резултати от изследвания, измервания или други документи, издадени от лицензирани и/или официални институции/ лаборатории/лечебни заведения и други подобни, които сочат ниво или степен или интензивност на наличието на неблагоприятни фактори на работната среда и тяхното вредно въздействие.
 4. Липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Удостоверяването на липсата на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“ или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по  чл. 38, ал. 3, т. 2  от ЗХУ се извършва от контролните органи въз основа на информация, предоставена от териториалните поделения на Агенцията по заетостта по служебен път. Трудовият посредник с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа издава удостоверяващ документ на работодателя в тримесечен срок от заявяване на работните места, който работодателят представя пред контролните органи. Удостоверяващият документ съдържа информация за броя на заявените, съответно назначените и незаети работни места, заедно с мотиви относно причината за незаемането им.

          В) Прилагане на алтернативни мерки

          Работодателите могат да се освободят от задължението да назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, когато прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания.

 • Работодателят може да закупува от специализирани предприятия, кооперации на хората с увреждания или хора с увреждания, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата. Работодателят може да доказва разхода само с първични платежни документи. Месечният размер на средствата за закупуване на стоките или за ползване на услугите не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна заплата за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата.“

Информация за специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания може да се получи от публичния регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Регистърът е достъпен на следния електронен адрес:

https://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/

 • Работодателят може да закупува и от социални предприятия клас А, които отговарят на условията по Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, и/или от социални предприятия клас А+, регистрирани по реда на същия закон, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата. Работодателят може да доказва разхода само с първични платежни документи. Месечният размер на средствата за закупуване на стоките или ползване на услугите не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата.

          Информация за социални предприятия клас А и социални предприятия клас А+ се предвижда да бъде получавана служебно от публичния регистър. Информацията от регистъра на социалните предприятия ще се публикува на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.

          Г) Плащане на компенсационна вноска

          При неизпълнение на задължението на работодателя да назначава работници и служители с трайни увреждания съгласно квота и при неприлагане на алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания след изтичане на тримесечния срок по  чл. 22, ал. 3  от ППЗХУ, работодателят, за който не са налице обстоятелствата за освобождаване от задължението да назначава лица с трайни уврежадания, съгласно квота, дължи ежемесечно компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане –  чл. 38, ал. 6 от ЗХУ и  чл. 29, ал. 4 от ППЗХУ. Компенсационната вноска подлежи на доброволно внасяне към държавния бюджет и на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Доброволното внасяне на компенсационни вноски от работодателите се извършва по следната банкова сметка:

IBAN -BG04 UNCR 96603119827613

BIC код на УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК: UNCRBGSF,

титуляр на сметката ИА „Главна инспекция по труда“

 • В платежното нареждане работодателите посочват задължително за наредител:

– БУЛСТАТ/ЕИК и име на работодателя.

 • Като основание за плащане се посочва:

– компенсационна/ни вноска/ки по чл. 38, ал. 6 от ЗХУ;

– броя на незаетите работни места, отнесени за съответните месеци, за които работодателя внася дължимите компенсационни вноски;

– съответния месец/месеци и годината, за който са внесени компенсационните вноски.

Пример за основание, което да е посочено в платежното нареждане:

 • „Комп. вн. по чл. 38, ал. 6 ЗХУ за 2 раб. места за м. 07.2022 г.“
 • „Комп. вн. по чл. 38, ал. 6 ЗХУ за 2 раб. места за м. 08.2022 г.“