Нашата консултация

От 31 март започва изпълнението на програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2016 г.

27.05.2016

От 31 март започва изпълнението на програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2016 г. Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2016 г., са в размер на 17 902 942 лв. Предвижда се през тази година около 44 700 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация.           

 Програмата е с продължителност 10 дни, като НОИ поема цената на но- щувките и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от пре- стоя. Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите със 17 юридически лица за общо 47 заведения, изпълнители на програмата. 

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месе- ца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването им трябва да е диагностично уточнено и лекуващият им лекар да е установил необхо- димост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на па- ричната помощ.  

 Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако имат внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурите- лен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ. Изис- кването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест. Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в слу- чай на трудова злополука и професионална болест.  

Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г. е 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.   

Подробности за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провеж- да профилактика и рехабилитация, ще намерите на интернет страницата на НОИ, в рубриката „Обезщетения”- “Профилактика и рехабилитация”.