Нашата консултация

Вписване на промени в обстоятелствата в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации

31.01.2020

Във връзка с регистрацията в Регистъра на специализираните предприятия в АХУ, Агенцията за хората с увреждания следва да бъде уведомявана писмено или по електронен път за всички промени в обстоятелствата, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания  в 14-дневен срок от настъпването им.   За целта се прилагат и съответните документи които ги доказват,  на основание чл.85, ал.2 от  Закона за хората с увреждания.  Възможно е документацията да се изпраща в сканирани файлове на е-пощата на АХУ:  ahu@mlsp.government.bg

Актуалните документи и образци за специализирани предприятия могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/59