Нашата консултация

Стъпки за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на медицински изделия, помощни технически средства и приспособления, съгласно чл. 40 ал. 1 на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания:

15.06.2015

Стъпка 1. НАПРАВЛЕНИЕ от личния лекар до оторизирана лекарска комисия /ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ - ортопедична, неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от вида на заболяването.

Стъпка 2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на МЕДИЦИНСКИ ПРОКОЛ. - за инвалидни колички и тоалетни столове: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на областна МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. - за антидекубитални дюшеци и възглавници: Медицински протокол от специализирана ЛКК, издаден от диагностично-консултативен център (ДКЦ) към МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.

Стъпка 3. Медицинският протокол се подава заедно с МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления.

Стъпка 4. До 17 дни ще Ви бъде издадена ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНА ПОМОЩ, като от ДСП до края на следващия месец ще Ви изплатят сумата в брой или по Ваша банкова сметка/по избор/. ВАЖНО!!! След издаден Медицински протокол от ЛКК - можете да закупите веднага медицинското изделие със собствени средства, като полагащата Ви се сума (до лимита на помощта от ДСП) ще Ви бъде възстановена в кратки срокове от Социалната служба срещу представяне на издадените Ви от лицензирана фирма фактура и приемно- предавателен протокол.