Нашата консултация

Промени в ЗКПО през 2015 г.

30.01.2015

Промените в ЗКПО през 2015 г. са свързани с освобождаване от облагане с данък при източника на доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения; реотстъпване на корпоративен данък и други промени.

 

Лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

ü  Въвеждане на Директива 2003/49/ЕО;

ü  Освобождават се от облагане с данък при източника следните доходи:

§  лихви

§  авторски и лицензионни възнаграждения

ü  Условия за освобождаване от данък:

§  притежател на дохода е юридическо лице от ЕС

§  платецът и получателят на дохода са свързани лица

ü  Лицата са свързани, когато:

§  чуждестранното лице притежава поне 25% от капитала на местното лице, или

§  местното лице притежава поне 25% от капитала на чуждестранното лице, или

§  трето лице от ЕС притежава едновременно поне 25% от капитала на чуждестранното лице и поне 25% от капитала на местното лице

* притежаването на посочения капитал трябва да е непрекъснато за период от поне 2 години

 

Преотстъпване на данък

ü  Производствена дейност в общини с висока безработица

§  минимална помощ

§  държавна помощ за регионално развитие

ü  Земеделски производители

 

Минимална помощ

ü  Нови европейски правила за минималните помощи;

ü  Основни промени в данъчното облекчение:

§  промяна в обхвата на лицата, които ще могат да ползват данъчното облекчение

§  натрупване с други помощи

§  промяна за предприятие, което е част от група

§  промяна за предприятие, правоприемник на преобразуващо се предприятие, което е ползвало минимални помощи през последните 3 години

§  други промени.

 

Държавна помощ за регионално развитие

Облекчението влиза в сила само след постановяване на положително решение от Европейската комисия.

ü  Основни промени в данъчното облекчение

§  формуляр за кандидатстване за помощ;

§  промяна в обхвата на лицата, които ще могат да ползват данъчното облекчение;

§  промяна в дефиницията на производствената дейност и предприятие в затруднение;

§  промяна при дисконтирането;

§  за активите от първоначалната инвестиция не трябва да са получавани други помощи;

§  при инвестиране в общини от Югозападен регион преотстъпеният данък не трябва да превишава 25% от първоначалната инвестиция;

§  допълнителни изисквания за първоначална инвестиция, свързана с:

–        диверсифициране на произвежданите продукти, чрез създаване на нови продукти;

–        основна промяна в съществуващия производствен процес.

 

Земеделски производители

Облекчението влиза в сила само след постановяване на положително решение от Европейската комисия.

ü  Промени в данъчното облекчение:

§  големите предприятия ще трябва да подават формуляр за кандидатстване за помощ;

§  промяна в дефиницията на предприятие в затруднение.