Нашата консултация

Освобождаване от заплащане на винатна такса за лек автомобил на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане

25.11.2016

Съгласно чл. 10 в от Закона за пътищата, лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил - негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.) по ред, определен с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика. За да получите винетка е необходимо автомобила да бъде собственост на лицето с увреждане или да е в режим съпружеска имуществена общност. При същите условия от заплащане на винетна такса се освобождават лицата и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18 годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Документи се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.