Нашата консултация

Специализираните ТЕЛК решения са валидни

14.08.2014

Във връзка с влизането в сила от 8 юли т.г. на Постановление № 179, с което се премахва разпределението на ТЕЛК на общи и специализирани, и продължаващото постъпване в НОИ на експертни решения от специализирани ТЕЛК и след 7 юли 2014 г. , Министерство на здравеопазването информира, че е установен контакт с НОИ с оглед решаване на въпроса за законосъобразността на издадените от ТЕЛК след 7 юли решения. В отговор управителят на НОИ е отговорил, че „издадените от ТЕЛК след 7 юли 2014 г. до окончателното им закриване, експертни решения са законосъобразни индивидуални административни актове и пораждат за лицата всички права, предвидени в законодателството”. Министерство на здравеопазването изразява същото становище и е предприело действия за информиране на териториалните си структури по казуса. Всички решения на ТЕЛК, издадени след 7 юли до датата на закриване на специализирани ТЕЛК, са законосъобразни.

Премахването на разделението на ТЕЛК на общи и специализирани (за очни заболявания, за психични заболявания и за специфични и неспецифични белодробни заболявания) се очаква да доведе до съкращаване на сроковете, в които се освидетелстват лицата с очни, белодробни и психични болести, до оптимизиране на разходите за подготовката им за освидетелстване пред ТЕЛК и на разходите, свързани с финансирането на дейността на ТЕЛК.