Нашата консултация

Дейности по здравословни и безопасни условия на труд

04.03.2013

м.януари

Задължителни!

 • Сформиране на комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека);
 • Определяне на работни места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека);
 • Подаване на информация за определените места за трудоустровяне в НОИ и АЗ;
 • Изготвяне на годишен анализ за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за предходната година;
 • Изготвяне на годишен план за работата на отговорника по безопасност и здраве приработа за текущата година;
 • Изготвяне на годишен план за работа на групата/комитета по условия на труд.

 

м.януари-м.март

Препоръка:

 • Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;
 • Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд – 10 март краен срок;
 • Провеждане на годишно обучение на ръководния персонал, лицето провеждащо инструктажите на работещите, отговорника по здраве и безопасност и членовете на групата/комитета по условия на труд;
 • Актуализиране на плана за предотвратяване иликвидиране на аварии и на плана за действия на личния състав при пожар или авария;
 • Провеждане на обучения за придобиване на правоспособност или квалификация за персонала, за който се изисква такава;
 • Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл.15 от ЗЗБУТ.

 

м.април-м.юни

Задължително!

 • Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл.15 от ЗЗБУТ. Краен срок до 30.04!

Препоръка:

 • Провеждане на периодичен инструктаж за второто тримесечие на служителите, за които периодичния инструктаж се проведа на тримесечие;
 • Провеждане на второто годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • Организиране на профилактични медицински прегледи на работещите.
 • Провеждане на обучение по първа долекарска помощ и пожарна и аварийна безопасност за лицата, включени в екипите за бързо реагиране в предприятията

В случай, че още не е направено:

 • Предаване на копия от болничните листове на служителите (включително и информация за настъпили трудови злополуки) за предходната година, на службата по трудова медицина за изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите. Краен срок според уговорка със Служба за трудова медицина!

 

м.юли

Задължително!

 • Изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите. Анализът се изготвя и подава от службата по трудова медицина, на база предоставените й болнични листове и документи за настъпили трудови злополуки през предходната година в предприятието – Краен срок до 30.07!

Препоръка:

 • Провеждане на третото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • Провеждане на периодичен инструктаж за трето тримесечие на служителите, за които периодичния инструктаж се провежда на тримесечие;
 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел.измервания.

м.септември-м.ноемврри

Препоръка:

 • Провеждане на четвъртото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • Провеждане на периодичен инструктаж за четвърто тримесечие на служителите, за които периодичния инструктаж се провежда на тримесечие;
 • Провеждане на втори периодичен инструктаж в предприятия, в които периодичният инструктаж е определен да се провежда два пъти годишно;
 • Проиграване на плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и плана за действия на личния състав при пожар или авария;

В случай, че още не е направено:

 • Провеждане на обучение по първа долекарска помощ и пожарна и аварийна безопасност за лицата, включени в екипите за бързо реагиране в предприятията;

 

м.декември

Задължително!

Подготовка на отчетите свързани със ЗБУТ за изминалата година. Краен срок: Организиране на всички дейности, които не са организирани през предходните месеци на годината.

Препоръка:

 • Подготовка на дейностите за следващата година;
 • Създаване на анализ и оценка за безопасността през изминаващата година.