Нашата консултация

Подкрепа за работодателите и заетостта чрез Агенцията по заетостта

30.10.2021

            Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), всички хора са равнопоставени при ползване на услугите, предоставяни от териториалните поделения на АЗ – дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ), след регистрирането им като търсещи работа лица. Безработните лица с увреждания, регистрирани като търсещите работа лица, могат да ползват услугите по заетостта, като не се допуска никаква форма на пряка или непряка дискриминация. Към всеки безработен с трайни увреждания, се прилага индивидуален подход. Предоставят се подходящи услуги по заетостта, съобразени със специфичните им потребности, здравословно състояние, придобити образование и квалификация.

            При регистрирането на лицата от тази целева група, с цел доказване на трайно намалената им работоспособност, се изисква да представят решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК)/ Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) (регламентирано в  Правилника за прилагане на ЗНЗ). Представянето на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК е основание за трудовия посредник да търси и да предложи подходяща работа, която да бъде съобразена със здравословното състояние на лицето с увреждане или включване в конкретно обучение на възрастни.

            Съгласно изискванията на ЗНЗ, на всички регистрирани безработни лица, в т.ч. на хората с увреждания, се изготвят индивидуални планове за действие (ИПД) до един месец от регистрацията им в ДБТ. В ИПД се предприемат подходящи стъпки, които да съдействат за своевременното устройване на работа. Насоката за работа с безработното лице се определя въз основа на изявеното от негова страна желание за работа, от предприеманите от негова страна действия в това отношение и от съществуващите в момента социални или здравословни проблеми на лицето.

            В бюрата по труда към Агенцията по заетостта е въведена организация, позволяваща предоставяне на специализирано трудово посредничество за безработните лица с увреждания, което включва:

 

 • мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
 • психологическо подпомагане;
 • професионално ориентиране;
 • включване в обучение на възрастни;
 • предоставяне на информация за подходящи свободни работни места – при посещение на място или по електронна поща;
 • насочване към подходящи работни места на първичния пазар на труда;
 • включване в програми и мерки за обучение и заетост, реализирани от АЗ по реда на ЗНЗ, както и в проекти по ОП РЧР, при условие, че отговарят на заложените изисквания.
 • Други услуги, предоставяни от трудовите посредници на регистрираните безработни лица с увреждания са: регистрация в ДБТ; определяне на среща с трудов посредник за изготвяне на ИПД за договаряне на стъпките за подпомагане устройването на работа; последващи срещи с трудов посредник по изпълнение на ИПД и др.

            В случай, че безработното лице с увреждане не може да посети ДБТ по обективни причини, се определя дата за среща с трудовия посредник или служител на ДБТ посещава лицето на място. В част от бюрата по труда, за които няма осигурена достъпна архитектурна среда или се помещават на повече от един етаж, се обособява подходящо място за обслужване на хора с двигателни увреждания.

 

            Насърчителни мерки за работодатели, при наемане на хора с увреждания:

 • чл. 36,  ал. 2  от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания включително военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си
 • чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, за работа на пълно или непълно работно време
 • чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания. Мярката се предоставя под формата на схема за държавна помощ за назначаване на работещи с увреждания при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и регламентите на ЕС, които го изменят, допълват или заменят. Мярката е подходяща и за работодатели, търсещи работна сила за производство на селскостопанска продукция, рибарство и аквакултури, които до този момент не можеха да получат финансиране чрез програми и мерки за заетост и обучение, реализирани от АЗ, поради ограниченията, произтичащи от приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013. Субсидията, която се отпуска за финансиране по чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ е за не по-малко от 3 и не повече от 12 месеца, като се предоставят суми в размер до 75 на сто от допустимите разходи за периода на субсидиране.
 • Дуална система на обучение:
 • Организира  се обучение на безработни лица за обучение чрез работа. 
 • Осигурява се субсидиране на заетостта на наетите за обучение лица до 36 месеца, както и средства на обучаващите институции – партньори за провеждане на обучението.
 • Предоставят се средства и за обучение на наставниците, под чието ръководство се осъществява обучението.
 • Графиците за обучение от АЗ се публикуват на: https://www.az.government.bg/pages/grafici-za-obuchenia/
 • Създадени са условия за „подкрепена заетост“ по реда на чл. 43а от ЗНЗ. Целта е да се повиши ефикасността и качеството на посредническите услуги на пазара на труда, предоставяни на уязвимите групи чрез подобряване на взаимодействието между АЗ и частните трудови посредници. Чрез регламентиране на аутсорстване на услуги за подкрепена заетост се създава възможност за предоставяне на по-целенасочени и по-качествени услуги в частност и за хората с увреждания, като крайната цел е устройването им на работа на първичния пазар на труда. Изборът на изпълнители на мярката по чл.43а ЗНЗ е по реда на Закона за обществените поръчки. Съобразно Допълнителните разпоредби от ЗНЗ „Подкрепена заетост” е оказването на съдействие на безработни лица с трайни увреждания и от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, съобразно специфичните им потребности, за работа на несубсидирани работни места.

 

Финансови стимули за запазване на заетостта: https://www.az.government.bg/pages/finansovi-stimuli-za-zapazvane-na-zaetostta/