Нашата консултация

Спиране, прекратяване и възобновяване на прекратена пенсия

10.12.2013

Пенсията се спира, независимо от нейния вид: по искане на лицето; когато пенсионерът  не  се  яви  на  преосвидетелстване от органите  на  експертизата  на работоспособността, след като  служебно е бил  повикан;  когато  пенсионерът  не е получавал пенсията си повече от 6 месеца; когато не се следва изплащането й на основание чл. 101 от КСО ( случаите, когато не могат да се получават едновременно повече от една пенсия).

Пенсията се прекратява когато: пенсионерът почине; детето навърши възрастта, до която може да получава наследствена пенсия или бъде осиновено; преживелият съпруг, който  получава наследствена пенсия  встъпи  в граждански брак; отпадне основанието за получаването й.

Спряната пенсия се възобновява, а прекратената се възстановява по писмено заявление на пенсионера, когато отпадне основанието за спирането или прекратяването й. Пенсията се възобновява или се възстановява от деня на отпадане на основанието за спирането или прекратяването й – ако заявлението е подадено в тригодишен срок от тази дата, или от подаването му, когато срокът е пропуснат. Когато пенсионерът не се е явил за преосвидетелстване по уважителни причини, спряната на основание чл. 95, т. 2 пенсия се възобновява от датата на спирането или прекратяването й.