Нашата консултация

Регистър на социалните предприятия към Министерството на труда и социалната политика

05.05.2021

Вписването на социални предприятия в Регистъра на социалните предприятия към МТСП става чрез:

 

 

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика(ЗПССИ)
(ДВ бр. 91 от 02.11.2018 г.)

            Целта за вписване в регистъра е развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл със специални правила:       

 • Подобряване достъпа до заетост и обучение;
 • Оказване подкрепа на уязвимите групи от обществото за социално включване и самостоятелен живот;
 • Намаляване на социалното неравенство.

            Съгласно Правилника за прилагане на Закона на предприятията на социалната и солидарна икономика (ДВ бр. 40 от 17.05.2019 г.) се уреждат условията и редът за вписване в и заличаване от Регистъра на социалните предприятия.

 

Вписване на социално предприятие клас А

 

Вариант I (чл. 7, т. 1, 2 и 3 от ЗПССИ)

 

 • Формуляр, удостоверяващ произведена социална добавена стойност

Формулярът може да бъде изтеглен от https://secprod.mlsp.government.bg/index.php?section=HOME&a=16  или https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99677

 • Учредителен договор, устав или друг устройствен документ

Да е разписана процедура за прозрачно управление с участие или служителите при вземане на решения. на членовете, работниците

 

 • Годишен финансов отчет и пояснителни сведения

Положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане за последния отчетен период се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 7500 лв. за осъществяване на социална дейност или цел.

 

Вариант II (чл. 7, т. 1, 2 и 4 от ЗПССИ)

 

 • Формуляр, удостоверяващ произведена социална добавена стойност
 • Формулярът може да бъде изтеглен от: https://secprod.mlsp.government.bg/index.php?section=HOME&a=16  или https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/99677
 • Учредителен договор, устав или друг устройствен документ

Да е разписана процедура за прозрачно управление с участие на членовете, работниците или служителите при вземане на решения.

 • Не по-малко от 30 на сто и не по-малко от 3 лица наети в предприятието да са от уязвими групи (съгласно ЗПССИ)
 • Декларации, удостоверяващи изричното съгласие на лицата за използването на личните им данни от страна на заявителя за целите на вписването на предприятието в Регистъра на социалните предприятия, както и за тяхното обработване от Регистъра към МТСП.
 • Документи доказващи принадлежността на лицата към съответната уязвима група.

 

Вписване на социално предприятие клас А+

Вариант I (чл. 7, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗПССИ)

 

Чл.7, т.1

Осъществява социална дейност, която произвежда социална добавена стойност, определена съгласно методика, издадена от министъра на труда и социалната политика. 

 • Формуляр, удостоверяващ произведена социална добавена стойност

Чл.7, т.2

Управлява се прозрачно с участие на членовете, работниците или служителите при вземане на решения

 •  Учредителен договор, устав или друг устройствен документ

Чл.7, т.3

Положителният счетоводен финансов резултат на предприятието след данъчно облагане за последния отчетен период се разходва повече от 50 на сто и не по-малко от 7500 лв. за осъществяване на социална дейност или цел. 

 • Годишен финансов отчет и пояснителни сведения

Чл.7, т.4

Не по-малко от 30 на сто и не по-малко от три лица от наетите в предприятието към датата на възникването на трудовото правоотношение са от някоя от посочените 12 уязвими групи.  

 • Декларации, удостоверяващи изрично съгласието на лицата за използването на личните им данни от страна на заявителя за целите на вписването на предприятието в Регистъра на социалните предприятия, както и за тяхното обработване от Регистъра към МТСП.
 • Документи доказващи принадлежността на лицата към съответната уязвима група.

 

Вариант II (чл. 7 и чл.8 от ЗПССИ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Насърчителни мерки за социални предприятия КЛАС А+

 

 • Възмездно учредяване в тяхна полза за развитието на социалните им цели на право на строеж върху имоти – частна общинска собственост без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, не по-малко от шест месеца след постъпването на заявлението на социалното предприятие, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
 • Възмездно учредяване в тяхна полза за постигането на социалните им цели на право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието не по-малко от шест месеца след постъпването на заявлението на социалното предприятие,  по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
 • финансово подпомагане за обучение за повишаване на професионална квалификация на лицата от уязвимите групи наети от социални предприятия клас А+

Към настоящият момент са вписани 32 социални предприятия:

 • 85 % са в сферата на услугите, в следните икономически дейности: „Социална работа“, „Дейности на организации с нестопанска цел“, „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване“, „Производство“, „Производство на хранителни продукти“, „Производство на облекло“ и др.
 • 15% развиват дейност в областта на индустрията.

31 от вписаните социални предприятия са получили Удостоверение за вписване в Регистъра на социалните предприятия, както и сертификатна марка „Продукт на социално предприятие“ за безвъзмездно ползване. Предстои издаване на Удостоверение на 1 социално предприятие.