Нашата консултация

Национални и регионални програми и мерки за субсидирана заетост, насочени към хората с увреждания през 2016 г.

30.09.2016

Програмите и мерките за субсидирана заетост на лица с увреждания са включени в Националния план за действие по заетостта през 2016 г. и за тяхното финансиране са предвидени средства от държавния бюджет за активна политика.

Възможност за повишаване пригодността за заетост и започване на работа на субсидирани работни места на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ хора с трайни увреждания предлага Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. За повече информация във връзка с програмата може да посетите рубрика „Политики“/“Заетост“/„Програми и проекти за заетост“ http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=250 на сайта на Министерството на труда и социалната политика.

Алтернативна възможност за заетост предлагат включването в насърчителните мерки по чл. 51 , ал. 2 и чл. 52, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, които стимулират работодателите да наемат на работа безработни лица с трайни увреждания. За повече информация Ви препоръчвам да посетите сайта на Агенцията по заетостта (www.az.government.bg) /рубрика „Търсещи работа“/ „Мерки за заетост“/ „Насърчителни мерки за работодатели“ http://www.az.government.bg/bg/trl/